Hemvårdsstöd för barn

Familjer vars barn under tre år som inte anlitar kommunal barnomsorg kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när FPA:s föräldradagpenningperiod upphört eller hemvårdsstöd för syskon under föräldradagpenningperioden. Hemvårdsstödet betalas retroaktivt för högst sex månader och beviljas inte för kortare tid än en månad.

Belopp per månad

Grundläggande hemvårdsstöd
500 €
Utökat hemvårdsstöd
700 €
Grunddel för tvillingar 750 €
Utökat hemvårdsstöd för tvillingar
1050 €
Syskontillägg
 100 €
Hemvårdsstöd för syskon
 100 €
Inkomstbaserad tilläggsdel, max
 350 €
Partiellt hemvårdsstöd
 125 €

 

De olika delarna av hemvårdsstöd

Grundläggande hemvårdsstöd

Grundläggande hemvårdsstöd betalas efter att FPA:s föräldradagpenningperiod upphört för ett barn under tre år som inte nyttjar kommunal barnomsorg. En ny föräldradagpenningperiod avbryter betalningen av grundläggande hemvårdsstöd.

Utökat hemvårdsstöd

Utökat hemvårdsstöd betalas efter att FPA:s föräldradagpenningperiod upphört för ett barn under tre år om vårdnadshavaren vårdar sitt barn själv och inte förvärvsarbetar under sammanlagt högst åtta månader, så att vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Stödperioderna behöver inte följa tidsmässigt direkt efter varandra. Om barnet har en vårdnadshavare har vårdnadshavaren rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader. Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt bifogas ansökan.

Syskontillägg

Vårdnadshavare som lyfter hemvårdsstöd har rätt till syskontillägg för syskon under tre år som inte nyttjar barnomsorg. För syskon som fyllt tre år betalas syskontillägg, syskonet kan ha kommunal barnomsorg på halvtid eller vara i lekparksverksamhet. Syskontillägget upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

Hemvårdsstöd för syskon

Vårdnadshavare som lyfter FPA:s föräldradagpenning och som utöver det vårdar minst ett eget barn har rätt till hemvårdsstöd för syskon dvs. ett syskontillägg förutsatt att man inte anlitar barnomsorg för syskonet. Året innan syskonet börjar skola har syskonet dock rätt till barnomsorg i medeltal högst 5 timmar per dygn eller 25 timmar per vecka.

Inkomstbaserad tilläggsdel

Full tilläggsdel betalas om vårdnadshavaren har rätt till grundläggande hemvårdsstöd och familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per månad inte överstiger 1050 €. Tilläggsdel kan sökas fastän båda vårdnadshavare arbetar. Överstiger de skattepliktiga bruttoinkomsterna 3383,30 € per månad utbetalas ingen tilläggsdel. Tilläggsdelen beviljas för högst ett år i gången. Vid hemvårdsstöd för syskon kan tilläggsdel beviljas även om familjen inleder en ny föräldradagpenningperiod.

Partiellt hemvårdsstöd

Partiellt hemvårdsstöd beviljas inte om grundläggande hemvårdsstöd utbetalas. Rätt till partiellt hemvårdsstöd har vårdnadshavare som på grund av vården av sitt barn har en arbetstid om högst i medeltal 30 timmar per vecka och som har barn under tre år i kommunal barnomsorg.

Rätt till partiellt hemvårdsstöd har även föräldrar till barn som går årskurs ett och två samt årskurs tre, om barnet har förlängd läroplikt, och barnet inte nyttjar fritidshemsvård.
Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

Partiellt hemvårdsstöd betalas inte, om

 • Familjen har rätt till grundläggande hemvårdsstöd
 • Familjen har rätt till föräldradagpenning
 • Den förkortade arbetsveckan beror på studier

 

Ansökan

(blankett fås från socialkansliet eller så kan du klicka här)

Till ansökan bifogas;

 • Folkpensionsanstaltens beslut över föräldradagpenningperiodernaLyftarens skattekort för förmån
 • Inkomstverifikat; löneintyg och senaste beskattningsintyg, då tilläggsdel söks
 • Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt gällande utökat hemvårdsstöd
 • Intyg över arbetstiden per vecka gällande partiellt stöd
 • Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

Hemvårdsstödet utbetalas den 16:e i efterskott varje månad.

Föräldrarna är skyldiga att meddela om förändringar som påverkar erhållandet av stödet t ex;

 • Barnet börjar i kommunal barnomsorg eller fritidshem
 • En ny föräldradagpenningperiod börjar
 • Familjen flyttar till annan kommun
 • Ny adress eller ändrat bankkonto

Meddela förändringar skriftligt per e-post eller per telefon till socialsekreteraren socialsekreterare@foglo.ax