Barndagvård

Avgifter för barndagvård, förskola och eftermiddagsvård

Avgiften för dagvård bestäms enligt familjens storlek och månatliga kontinuerliga bruttoinkomster enligt ett avgiftssystem som baserar sig på L om klientavgifter.

Inkomstgränserna är följande:

 Antal personer Inkomstgräns euro/månad  Avgiftsprocent
 2  1.200 12,5
 3  1.400 10,1
 4  1.600 8,5
 5  1.800 8,5
 6  2.000 8,5

Dagvårdsavgiften uppbärs för 11 månader under verksamhetsåret. Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 117 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Barndagvård

 • heldagsvård, över 25 timmar per vecka, max 115 € i månaden (enligt inkomst)
 • deltidsvård, max 7 timmar per dag och 35 timmar per vecka, max 92 € i månaden (enligt inkomst)
 • halvdagsvård, max 25 timmar per vecka, max 81 € i månaden (enligt inkomst)
 • förskola max. 20 timmar/vecka 100 € i månaden (fast avgift), tvillingrabatten utgör 50 %. För de tider som ingen förskola förekommer uppbärs ordinarie dagvårdsavgift
 • eftermiddagsvård ("eftis") 100 € i månaden (fast avgift)
 • eftermiddagsvård som uppgår till max 10 timmar/vecka och inte senare än kl 16.30
  3 €/timme. Avgiften debiteras för bokad tid oberoende av nyttjande.

Tillfälliga barn i vård (1 dag/vecka eller 4 dgr/månad):

  Barn över 3 år  Barn under 3 år
heldag (mer än 5 timmar)  10 €  24 €* 
halvdag (mindre än 5 timmar)  7 €  21 €* 
*inkluderar avdrag på hemvårdsstödet

 

Tillfällig barndagvård för icke bofasta

Möjlighet att erhålla tillfällig barndagvård finns för icke fast bosatta, så att dagvårdsplats kan erhållas ifall ledig plats finns och anhållan lämnas in minst två veckor innan. Plats som beviljas av socialsekreteraren, kan beviljas endast i de fall kostnaderna inte överstiger intäkterna.

Avgiften för

 • högst 10 dagars dagvård är 50 % av den normala avgiften
 • 11 - 15 dagars dagvård är 75 % av den normala avgiften
 • 16 dagar eller fler är 100 % av den normala avgiften

Därtill en fast behandlingsavgift på 20 euro.

Syskonrabatt

Då från samma familj flera än ett barn är i kommunal dagvård har det yngsta barnets avgift enligt vederbörlig bruttoinkomst och det till sin ålder följande barnet en lika stor avgift som för det yngsta barnet, dock högst 95 euro per månad. För vart därpå följande barn uppbärs en avgift som är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Hänv.: L om klientavgifter.

Frånvaro

Avvikelser från den fasta månadsavgiften kan endast förekomma om

 • barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 10 verksamhetsdagar under kalendermånaden, då uppbärs halv månadsavgift, dock minst minimiavgift
 • barnet är frånvarande på grund av sjukdom samtliga dagar under en kalendermånad uppbärs minimiavgift för denna månad.

Avgiftsfri tidsperiod

År 2019 är daghemmet öppet hela året med undantag för (1) månad under sommarperioden, då daghemmet endast är öppet vid behov. Ifall man inte tänker utnyttja sin dagvårdsplats två månader under tidsperioden 1.6-31.8 ska detta meddelas före den 20 mars och då behöver avgift inte betalas för dessa månader. Ifall meddelande lämnas senare är endast en månad avgiftsfri.