Foto: Maria Svedmark

Foto: Maria Svedmark

Föglö grundskola

Skolan, som är vackert belägen i periferin av kommunens centralort Degerby, består av fyra vackert sammanlänkade huskroppar. Den äldsta delen av skolan är byggd år 1956 och den senaste år 1999. Samtidigt som den senaste om- och tillbyggnaden ägde rum renoverades samtliga utrymmen i skolan. Skolan, som är på promenadavstånd från färjfästet, gränsar till ett vackert skogsområde vilket inramar den levande skolgården.

Allmänt

Föglö grundskola är en så kallad sammanhållen grundskola omfattande alla grundskolans nio årskurser. För tillfället har skolan sammanlagt 39 elever,därtill två elever från Sottunga som är i Föglö grundskola tre dagar i veckan. Eleverna är fördelade i 5 olika huvudundervisningsgrupper med varsin klassföreståndare. Indelningen är åk 1-2 (7 elever), åk 3-4 (6 elever), åk 5-6 (7 elever), åk 7 (9 elever) och åk 8-9 (10 elever).

Lärare och personal

Antalet lärare i huvudsyssla är 10 och därutöver finns 1 lärare i bisyssla som också har assistenttimmar.

Den övriga personalen består av en ekonomieföreståndare för bespisningen för skolan och daghemmet, ett köksbiträde/lokalvårdare, en lokalvårdare och två gårdskarlar/vaktmästare på vardera 25%.

Tyngdpunktsområden

Tyngdpunktsområden för läsåret är fortsättningsvis konflikthantering, jämställdhet och hållbar utveckling. Ett positivt miljötänkande bör alltid genomsyra skolarbetet. Även under detta läsår kommer lärarna i sin undervisning att betona sådant som har med företagsamhet att göra. Det kan ske på individplan (att ta för sig, att föra sig) eller på kollektivt plan (försäljning av kaffe, marknader, små fiktiva företag etcetera) samt genom att träffa företagare på Föglö, kanske i form av att göra intervjuer.

En annan profilering som fortsätter av bara farten från tidigare år är satsningen på friskvård. De dagliga promenaderna under skoldagens första rast håller vi fast vid. Frisk luft och motion är bra för inlärningen. En allmän fokusering på hälsoaspekten är fortsättningsvis viktig. Sunda vanor, såväl då det gäller kost som motion, är grunden för en god hälsa.

Finlands 100-årsjubileum kommer på olika sätt att uppmärksammas och avslutas med en bal i samband med självständighetsdagen. En miljötemadag planeras till våren. Samarbetet med Föglö hembygdsförening kommer detta läsår att handla om båtar.

Ett annat tyngdpunktsområde är läsning, där vi tillsammans med hemmen vill betona vikten av goda läsvanor. För mer information kan ni se arbetsplanen (dokumentet öppnas som pdf-fil i nytt fönster).

Övrigt

Aktuella händelser i skolan kan du ta del av i skolans infoblad, som utkommer i början av varje månad och finns på Fronter och här på hemsidan.