Musik i skolan, Elias Skarén, Jesper Hellström, Simon Skarén  

Skolans olika planer

Föglö grundskola har en arbetsplan för varje läsår. Arbetsplanen kan du titta närmare på i det här dokumentet: arbetsplan för skolan läsåret 2019-2020. Skolan har också en skolstadga. Den 15 december 2011 godkände kommunfullmäkige skolstadgan som ska gälla. Skolstadgan som gäller från 1.1.2012 hittar du här.

KiVa Skola-programmet

KiVa är en förkortning av Kiusaamisen Vastainen, som på svenska betyder ungefär mot Mot mobbning. KiVa-lektionerna ger eleverna medel för att motarbeta mobbning. Här kan du läsa mer om KiVa Skola.

Handlingsplan för elever med till exempel läs- och skrivsvårigheter

Föglö grundskola har en handlingsplan som är till för elever med läs- och skrivsvårigheter. Här kan du läsa hela handlingsplanen.

IKT-plan

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och är inget särskilt ämne i skolan utan det är integrerat i andra ämnen. Skolan har en IKT-plan som du kan läsa här!

Jämställdhetsplan

I elevernas uppväxtmiljö och i skolan formas attityder och beteendemönster. Sättet att uppträda i skolan både mot varandra och mot elever har betydelse när attityderna formas hos den enskilde eleven. De vuxnas beteenden, våra synsätt och våra värderingar i jämställdhetsfrågor påverkar barn och ungdomar. I skolan har vi därför en skyldighet att sätta oss in i dessa frågor samt medvetet agera för rättvisa och jämställdhet mellan män och kvinnor. Läs vår jämställdhetsplan här.

Krisplan

Skolans krisplan är en beredskapsplan att ha tillhands när något händer som utlöser en kris. Vid en kritisk händelse eller katastrof som berör skolans verksamhet, personal, elever samt anhöriga ska skolan kunna hantera situationen. Målsättningen är att de psykiska och fysiska skador på människor samt förstörelse av egendom och miljö ska minskas med hjälp av en krisplan. Här kan du läsa krisplanen för Föglö grundskola.

Räddningsplan

Skolan har en räddningsplan där till exempel byggnaden och verksamheten är beskriven, en riskinventering och hur man utrymmer skolan. För att läsa räddningsplanen kan du klicka här!

SANT-plan

SANT är en förkortning av sniffning, alkohol, narkotika och tobak. I den här planen finns en beskrivning på hur man ska sköta undervisningen angående följderna av missbruk av t.ex. alkohol och tobak. Planen kan du läsa här!

Mobbningsplan

Här kan du läsa skolans mobbningsplan.