Avloppsregler

Krav på avloppslösningar för enskilda hushåll regleras i landskapsförordningen om miljöskydd (ÅFS 130/2008).

Reningskrav

  • Fosforreduktionen skall vara minst 80 %
  • Kvävereduktionen skall vara minst 40 %
  • Reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde på minst 90 %.

Allmänna krav och bestämmelser

Slamavskiljare som hör till avloppsanläggningen skall tömmas tillräckligt ofta, dock minst en gång om året. En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas och godkännas av kommunen innan den tas i bruk.

Krav på genomförandet vid nybyggnad

Kraven skall uppfyllas vid alla nybyggnader med enskild avloppsanläggning som fått byggnadslov efter den 1.1.2005.

Krav på genomförandet vid befintlig bebyggelse

Kraven skall uppfyllas före 1.1.2008 vid alla byggnader med enskilda avloppsbehandlingar där avloppsbehandlingen inte uppfyller de krav som gällde före den 1.1.2005. Detta gäller i första hand anläggningar enbart slamavskiljning, så som 1-kammarbrunn, 2-kammarbrunn och 3-kammarbrunn.
Kraven i förordningen skall uppfyllas före den 1.1.2014 vid alla byggnader med enskilda avloppslösningar.

Tillståndsansökan skall minst innehålla följande uppgifter

  • Kontaktuppgifter för sökande
  • Föreslagen behandlingsmetod
  • En ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen
  • Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering mm.)
  • En situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:1000 som visar var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna samt tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda. Av situationsplanen bör även framgå eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen.

Ålands landskapsregeringen har givit ut en anvisningar för planering av
enskilda avloppsanläggningar (ett nytt fönster öppnas med anvisningarna). Denna anvisning är mycket bra att titta på för att bilda sig en uppfattning om vad som finns på marknaden och vilka anläggningar som anses vara godkända.

Inom Degerby byggnadsplan är det möjligt att ansluta sig till det kommunala avloppsledningsnätet.

Blanketter

Ansökan om enskilt avloppstillstånd

Ansökningsblankett för vatten och avlopp i Degerby