Byggnadslov

Allt byggande regleras av plan- och bygglag för landskapet Åland 28.8.2008/102

Byggnadslov krävs för att få uppföra byggnad men även för

 • ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig byggnad
 • väsentlig ändring av byggnads inre konstruktion
 • väsentlig ändring av byggnads fasad
 • ändring av användning
 • nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana och motorbana
 • småbåtshamn med plats för fler än 15 båtar
 • fast cistern över 10 m³
 • torn avsett för allmänheten
 • vindkraftverk för fler än tre hushåll
 • staket i rågräns vars höjd överstiger 1,5 meter
 • uppförande eller ombyggnad av eldstad eller rökkanal i byggnad
 • uppställande av husvagn längre än två månader då denna skall användas som bostad, affärslokal eller liknande
 • fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten om anläggningen skall användas som bostad eller liknande för längre tid än två månader

En komplett byggnadslovsansökan innehåller

 • ifylld blankett, 2 exemplar
 • utredning över besittningsrätten, 1 exemplar
 • översiktskarta skala 1:20 000, 2 exemplar
 • situationsplan/tomtkarta skala 1:500 alternativt 1:1000, 2 exemplar
 • byggnadsritning; plan, fasader och skärning i skala 1:100, 2 exemplar
 • utredning om hörande av grannar (blankett finns längst ner på sidan)

Byggnadslovsansökan (komplett) skall vara byggnadsnämnden tillhanda minst 20 dagar före mötesdagen om ärendet skall upptas till behandling.

Syner

Byggnadssyner utföres av byggnadsinspektören Hans-Kristian Skaag, tel. 50215.
Brandsyner utförs av kommunens brandchef tel. 531480

Blanketter