Vatten  

Degerby vattenverk

Senaste provtagningsdatum 19.09.2019

Må = målvärde
Max = maxvärde

Analys  Enhet  Värde  Mål & max värden 
Turbiditet FNU  FNU 0,16  
Lukt    tydlig, sötaktig
Färg vid 405 nm mg/l Pt  < 5
Konduktivitet (ledningsförmåga) mS/m 18,3 Må <2500 µS/cm
pH  8,2
Må 6,5-9,5 
Alkalinitet, HCO3 mg/l  11
 
Kemisk syreförbrukn. COD -Mn mg/l < 0.5 Max 5,0 mg O2/l
Ammoniumkväve, (NH4-N) mg/l < 0.01
Ammonium (NH4) mg/l < 0.02 Max 0,5 mg/l
Nitratkväve (NO3-N) mg/l < 0.05  
Nitrat (NO3) mg/l < 0.3  
Nitritkväve (NO2-N) mg/l < 0.001  
Nitrit (NO2) mg/l < 0.004  
Summa NO3/50 + NO2/0.5 < 0.02  
Flourid (F) mg/l < 0.05  
Klorid (Cl)  mg/l  49 Max 250 mg/l 
Sulfat (SO4) mg/l < 1  
Aluminium (Al) mg/l < 0.03 Max 0,2 mg/l
Järn (Fe) mg/l < 0.05 Max 0,2 mg/l
Kalcium (Ca) mg/l 3.0  
Kalium (K) mg/l 1
 
Koppar (Cu) mg/l < 0.02  
Magnesium (Mg) mg/l 0.35  
Mangan (Mn) mg/l < 0.02 Max 0,5 mg/l
Natrium (Na) mg/l 29
Total hårdhet  0dh 0.50 1)  
Total klor mg/l  0,07 2)  
       
     1)
  0-2 0dH mycket mjukt vatten
  2-5 0dH mjukt vatten
    5-10 0dH medelhårt vatten
    10-20 0dH hårt vatten
    >20 0dH mycket hårt vatten
       
     2) Analyserat den 13.12.2019
       
Bakteriologiska värden
     
Odlingsbara mikroorg. 22 grader 3d
cfu/ml
< 1
 
E coli
cfu/100ml < 1
 
Koliforma bakt 35 grader
cfu/100ml
< 1
 
Pres Clostridium perfringens
cfu/100ml
< 1