Renhållning och avfallshantering

Här kan du läsa om avgifter för renhållning och avfallshantering för 2019.

Från och med 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i Föglö ansvarig renhållningsmyndighet med lagstadgat ansvar för hanteringen av hushållens avfall i kommunen.

Taxan fastställdes av kommunfullmäktige vid sammanträde 13 december 2018 § 88.

Avgifterna är inklusive 24 % moms

Renhållningens grundavgift:

 • Permanent boende hushåll (oberoende av antal personer) per år: 150 €
 • Permanent boende hushåll med egen ordnad hämtning av återvinningsmaterial: 70 €
 • Fritidshushåll/-bostad: 100 €
 • Fritidshushåll/-bostad med permanent boende i kommunen: 45 €

Fritidshusägare som är befolkningsbokförda inom kommunen erhåller automatiskt anpassning av avgiften, i och med att anpassningen förutsätts att allt avfall tas hem till bostaden (LL om renhållning §23).

Företag, jordbruk, föreningar och institutioner omfattas inte av den kommunala renhållningen, betalar inte grundavgift och förväntas därmed ordna sin avfallshantering på egen hand.

Följande avfall ryms inom grundavgiften och avlämnas av hushåll avgiftsfritt på Föglö ÅVC:

 • Farligt avfall/problemavfall:
  Olja, lösningsmedel och målarfärg samt måleriavfall, bekämpningsmedel, rengörings- och tvättmedel, syror mm.
 • Återvinningsmaterial som också kan avlämnas vid någon av de obemannade ÅVS
  Plast, tetra, glas, papper, kartong, aluminiumburkar och rena konservburkar.
 • Husgeråd/inredning/möbler (se nedan under "Mottagningsavgifter")

Grundavgiften är en avgift som är differentierad. Skilda grundavgifter för de permanent boende hushållen och fritidshushåll/-fastigheter. Denna avgift skall täcka kostnader för upprätthållande av renhållningssystemets administration, bemanning, infrastruktur och förväntade mängd avfall som avlämnas utan extra kostnad (bland annat återvinningsmaterial och farligt avfall).

Mottagningsavgifter på Föglö återvinningscentral (ÅVC)

För följande avfallssorter uppbärs mottagningsavgifter från hushållen enligt nedan:

Brännbart restavfall 
8 €/säck (- 200 l) alternativt 
4 €/påse/säck ( - 60 l)

Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)
10 €/påse/säck (- 25 l) alternativt 
4 €/påse  (-8 l) 

Deponiavfall 1 (husgeråd, inredning, möbler osv)
Ingår i grundavgiften. Observera att till exempel möbler och inrednig skall vara demonterade och sorterade för att omfattas av avgiftsfriheten.

Deponiavfall 2 (sorterat byggavfall, behandlat trä-avfall)
40 €/påbörjad m3 upp till max 3 m3.
Observera att avfallet skall vara sorterat. För mängder över 3 m3 skall kastflak inhyras direkt från avfallsentreprenör.

Deponiavfall 3 (komprimerat, sten/betong/kakel)
80 € < 0,5 m3 annars 140 €/påbörjad m3

Vit-/brunvaror (elektronikavfall)* 
8 €/kolli < 0,1 m3 samt
10 €/kolli > 0,1 m3
* omfattas av producentansvar, kan av hushåll avgiftsfritt föras till återförsäljare eller den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa (klassas som farligt avfall).

Däck (bil, MC & moped. Cykeldäck och slangar = brännbart):
20 €/st på fälg 
4 €/st utan fälg

Faktureringsavgift 5 €/faktura

Avfallsmärken

Mottagningsavgifterna erläggs med förköpta avfallsmärken eller mot faktura. Vid all avlämning bör kvitto på inbetald grundavgift uppvisas och avfallets ursprung (fastighetsbeteckning eller kundnummer) bör kunna anges. Identitetskontroll kan begäras på plats.

Avfallsmärken kan köpas på Kommungården.

Allt avfall som lämnas till ÅVC skall

 • transporteras dit under hygieniska och säkra former
 • vara sorterat, vid behov ur-/avsköljt, torrt
 • placeras på avsedd plats, enligt anslag eller instruktion från personal på plats
 • avlämnas enbart under ÅVC:s öppettider.

Företag, jordbruk, föreningar

Företag, jordbruk, föreningar och institutioner kan enligt särskild skriftlig överenskommelse få tillstånd att avlämna visst avgiftsbelagt avfall vid Föglö återvinningscentral. I övrigt hänvisas till möjligheten till ingående av avtal med entreprenör för hämtning eller egen transport till mottagningsplats. Behandlas från fall till fall av ansvarig nämnd.

Hushållsnära hämtning 

Samtliga hushåll och företag har möjlighet att ingå avtal med valfri godkänd entreprenör för hushållsnära hämtning av avfall.

Förbjudet 

Det är enligt lag förbjudet att bränna, gräva ner eller avlämna avfall på annat än därför avsedd plats (undantag finns för bland annat visst trädgårdsavfall på egen fastighet etc, fråga kommunen).

Öppettider vid ÅVC

Den bemannade återvinningscentralen (ÅVC) i Stentorpa håller öppet:

 • jämna veckor helgfria torsdagar 1.1 - 31.3 och 1.9 - 31.12.2019 klockan 17.00 - 19.00
 • varje vecka helgfria torsdagar 1.4 - 31.8.2019 klockan 17.00 - 19.00
 • samt söndagar 1.5 - 31.8.2018 klockan 14.00 - 16.00

Det kan förekomma extra öppethållningstillfällen, de annonseras ut i Föglöbladet och läggs på hemsidan i kalendern!

Mera information

På Föglö kommuns hemsida www.foglo.ax under rubriken Bygga och bo > Miljö och renhållning; finns mer information om avfall och återvinning. Där finns bland annat renhållningsplan och lokala bestämmelser med mera.

Dokumenten samt möjlighet till personlig kontakt finns även på kommunkansliet eller på återvinningscentralen under dess öppethållande.

Renhållningsgrundavgift

Renhållningsgrundavgiften är en fast avgift som årligen fastställs av kommunfullmäktige och som debiteras årsvis, i början av respektive år (senast inom februari månad), för hela året.

Samtliga innehavare av beboeliga hus/fritidshus/fastigheter har skyldighet att anmäla fastigheten till den kommunala renhållningsmyndigheten. Grundavgiften betalas av fastighetsägaren.

Befrielse alternativt nedsatt grundavgift

Helt obebodda men beboeliga fastigheter kan efter särskild ansökan befrias från grundavgiften, men förbinder sig då att till kommunen meddela ifall fastigheten i ett senare skede blir helt eller delvis/säsongsvis bebodd samt att då återgå till att betala gällande årlig avgift.

För att få en fastighet bedömd såsom obeboelig och därmed avgiftsbefriad förutsätts en särskild fritt formulerad ansökan skriftligen riktad till byggnads- och tekniska nämnden i Föglö, som därmed ges rätt att göra en egen bedömning av fastighetens eventuella beboelighet.

Bedömningskriterier vid behandling av reducerad renhållningsavgift alternativt avlyftande av grundavgiften

Kommunen har följande direktiv och riktlinjer som skall vara upppfyllda för erhållande av avgiftsbefrielse alternativt redcerad avgift:

Ett av följande kriterier ska vara uppfyllt för att erhålla reducerad avgift

 • kunden använder byggnaden sporadiskt 1-5 dagar under året, ingen övernattning
 • kunden har egen ordnad hämtning av återvinningsmaterial vid fritidsfastigheten

Ett av följande kriterier ska vara uppfyllt för att erhålla avgiftsbefrielsee

 • byggnaden står och förfaller eller ingen använder byggnaden. Kunden skall med anhållan om avgiftsbefrielse bifoga bilder över byggnadens status.
 • byggnaden står helt obebodd under året. Kunden skall på lämpligt sätt i sin anhållan visa att byggnaden är obebodd. Till exempel ingen elförbrukning, bildbevis eller annan lämplig information att byggnaden inte är i användning.

Ansökan om befrielse från grundavgift för fastighet bör göras före fakturans förfallodag, och måste göras absolut senast 30.6 det år ansökan avser.

Befintliga beboeliga fastigheter som inte tidigare ingått i kommunens register men som kommunen får kännedom om kan påföras fastställd avgift upp till två kalenderår retroaktivt.

Avfallsavgift för nytillkomna bebyggda fastigheter uppbärs året efter att byggnadslovet beviljats. Om huset tas i bruk under byggnadsåret måste avfallshanteringen ordnas på av kommunen föreskrivet sätt.


Vad ingår i grundavgiften?

Detta ingår i grundavgiften:

 • tillgång till bemannad återvinningscentral (Föglö ÅVC i Stentorpa), med insamling och omhändertagande av återvinningsmaterial samt farligt avfall och tillgång till de obemannade återvinningsstationerna (för närvarande fem st; i Björsboda, Degerby, Sonboda, Sanda och Jyddö),
 • deponiavfall 1
 • kostnader för administration, information, kundtjänst och uppfyllande av myndighetsansvar.

Grundavgiften omfattar inte hantering av brännbart restavfall, för vilket på eget initiativ ordnas med fastighetsnära hämtning alternativt mot avgift förs till Föglö ÅVC.