Socialservice

Måltidstaxa vid Annnagården

För måltider uppbärs följande avgift år 2019:

  • lunch 7,40 €
  • middag 6,30 €
  • dagsersättning (alla mål) 12,00 €

För hemkörning av mat debiteras 2,00 €/gång såvida personen inte erlägger full hemserviceavgift.

Beställning av mat från Annagårdens kök skall göras två dagar före på tel. 50025.

Avgifter för tillfälligt boende på Annagården

Avgiften för en person som får dagvård på omsorgshemmet Annagården är 10 euro per dag.

Avgiften för en person som får korttidsvård i pensionärslägenhet är 14,50 euro per dygn.

Hemservice

För fortgående och regelbunden hemservice uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicens kvalitet och omfattning samt enligt klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Med regelbunden hemservice avses service som erhålles minst 1 gång/vecka.

För att uppnå en inkomsttrygghet hos klienter som nyttjar hemservice skall minst 23 % av bruttoinkomsten finnas kvar efter att hemservice, stödtjänst (till exempel måltider) och nettohyra (boende med avdrag för eventuellt bostadsbidrag) har erlagts.

Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de bruttomånadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocent anger.

Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:

 Antal personer  Inkomstgräns euro/månad  Betalningsprocent
 1  573 €  45 %
 2  1.057 €  29 %
 3  1.657 €  25 %
 4  2.050 €  22 %
 5  2.481 €  20 %
 6  2.849 €  18 %

 

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpåföljande person.

Maximimånadsavgift: alla hushåll som erhåller hemhjälp dygnet runt (det vill säga även nattetid).

Nedsatt månadsavgift finns i 3 kategorier:

  • Personer som erhåller hemservice fler än sju gånger/vecka, erlägger 78 % av maximimånadsavgiften
  • Personer som erhåller hemservice 3-7 gånger/vecka, erlägger 53 % av maximimånadsavgiften
  • Personer som erhåller hemservice 1-2 gånger/vecka, erlägger 35 % av maximimånadsavgiften


Minimiavgiften för regelbunden hemservice är 20 euro/månad.

Tillfällig hemservice (avgift per besök)

Alla klienter som har hemhjälp mindre än 1 gång/vecka erlägger en avgift om 8,00 €/besök för besök på upp till en timme. Om besöket tar längre tid än en timme erläggs 5,00 € för varje därpåföljande timme.

För de som bor tillfälligt i periodrum uppbärs en hemserviceavgift på 50 € per månad.

Tillsynsavgift

Fast avgift 1,00 €/gång. Tillämpas om klienten inte har annan hemservice.

Klädvårdsservice

Tvätt och strykning av kläder per maskin: 5,00 €

Servicen ingår i hemserviceavgiften för dem som erlägger full avgift.

Badningsservice

Bad eller bastu jämte transport (färdtjänst) per gång 2,50 €

Städservice

Städning av bostad eller därtill anslutna gemensamma utrymmen ("storstädning") per timme självkostnadspris.

Telefonservice

För samtal som personalen ringer, per samtal 0,20 €

Färdtjänst

Behörig att nyttja färdtjänst är

  • person som har fysisk skada eller långvarig sjukdom som innebär att man inte kan anlita kollekivt trafikmedel utan oskäligt stora svårigheter
  • person med syn-, hörsel-, tal- eller psykisk skada som medför att man inte kan orientera sig eller gestalta sin omgivning

Färdtjänst beviljas av socialnämnden utifrån läkarutlåtande.

Avgift

För färdtjänst erlägger klienten 30 % av de totala taxikostnaderna, dock så att "självriskandelen" alltid är minst 6 €/enkelresa (dvs. minst 12 € för tur och returresa).

Färdtjänst beviljas för maximalt 8 enkelresor/månad inom Föglö samt 2 enkelresor/månad utanför Föglö men inom Åland. Socialnämnden kan dock på anhållan, efter prövning, av särskilda skäl bevilja utökad färdtjänst utöver ovanstående.