Foto: Maria Svedmark

Foto: Maria Svedmark

Social service

Föglö kommuns socialservice innefattar olika former av stöd och rådgivning på individ- och familjenivå.

Till den sociala servicen hör även:

  • lagstadgade uppgifter gällande faderskap
  • vårdnadsfrågor
  • underhåll
  • barnskydd

Missbrukarvård sköts som köptjänst av:

  • Mariehamns stad
  • Pixnekliniken

Service till utvecklingsstörda tillhandahålls genom köptjänst av Ålands Omsorgsförbund. Familjerådgivning sköts som köptjänst av Folkhälsan i Mariehamn.

Till vänster kan du hitta mer information om till exempel äldreomsorgen och utkomststöd. Du är välkommen att kontakta socialsekreteraren för närmare information om den sociala servicen.

Socialnämnden

Socialnämnden håller sina ordinarie sammanträdena i Kommungården på onsdagar kl. 19.00. Enda undantaget är då socialnämndens ordförande och socialsekreteraren kommer överens om annan tid, dag eller sammanträdesplats.  Vid brådskande ärenden sammankallas socialnämnden per telefon.

Vid eventuella "kollisioner" med semester och liknande för socialsekreteraren kan sammanträdesveckorna ändras. Sammanträdena kan även ställas in helt ifall socialsekreteraren och socialnämndens ordförande anser att antalet ärenden är ringa eller av annan motsvarande orsak.

Klientombudsman

Klientombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården. På Åland finns en klientombudsman. Tid för besök måste alltid bokas på förhand. Mer information och kontaktuppgifter finns på www.ombudsman.ax