Stöd för vård av närstående

Allmänt om stödet

Principerna för stöd för närståendevård i Föglö kommun är utarbetade enligt lag om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) och i enlighet med den åländska lagstiftningsbehörigheten inom området. Stöd för vård av närstående kan ges om någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg som kan ordnas i den vårdbehövandes hem genom avtal med någon anhörig eller närstående person. Stöd för närståendevård består av ett vårdarvode och kompletterande socialvårdstjänster till den vårdbehövande. 

Hur söks stödet

 • stödet söks genom att kontakta socialkansliet tel. 50151.
 • för att få klarhet i vårdbehovet görs ett hembesök av socialsekreteraren tillsammans med äldreomsorgsledaren. Därefter görs en så kallad vårdtyngdsmätning som ger klarhet i på vilken nivå vårdtagaren är vårdmässigt. Indexet är kopplat till vårdararvodet. En service- och vårdplan fylls i tillsammans med vårdgivare och -tagare.
 • ett avtal om stöd för närståendevård skrivs.
  Stödet beviljas för ett halvår i gången och en ny vårdbedömning görs därefter.

Arvodet

Arvodet är kopplat till en vårdtyngdsmätning enligt följande:

 Poängtal  Belopp
 1,29-1,49  408,09 €/månad
 1,50-2,99  500 €/månad
 3,00-4,01  600 €/månad

Stödet är skattepliktigt och pensionsberättigat och utbetalas i efterskott den 16:de i varje månad.

Ledighet

En närståendevårdare har rätt till 5 lediga dygn per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Lediga dagar minskar inte vårdarvodets storlek. Avlastningsplats erbjuds på omsorgshemmet Annagården.

Service- och vårdplan

Service- och vårdplanen består av följande:

 • vårdtagarens funktionsförmåga
 • behovet av service och vård
 • målsättningarna för servicen och vården
 • vårdtagarens egna resurser
 • närståendevård, som ges av vårdaren
 • ordnandet av vården under vårdarens ledighet
 • övrig nödvändig service