Utkomststöd

Berättigad till utkomststöd 

Rätt till utkomststöd har en person eller familj om andra inkomster eller tillgångar saknas eller inte räcker till för att garantera skäligt uppehälle. När en ansökan om utkomststöd görs måste alla inkomster och utgifter intygas med kvitton eller andra intyg.

Beräkningen av utkomststöd går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster som står till förfogande. Om inkomsterna understiger de godkända utgifterna betalas skillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomststöd för skulder ges endast i undantagsfall. Utkomststödsberäkningen görs månadsvis.

Grunddel

  Belopp 
Ensamstående/ensamförsörjare  519,94 €/månad
För andra personer som fyllt 17 år 441,95 €/månad
Person som fyllt 17 och bor hos föräldrar 379,55 €/månad
Barn 10-16 år 363,96 €/månad
Barn under 10 år 343,16 €/månad

  

I grunddelen ingår

Kost, kläder, mindre hälsovårdsutgifter, personlig hygien, hemmets hygien, lokaltrafikavgift, dagstidning, tv-licens, telefon, hobby- och rekreationsverksamhet samt motsvarade utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället.

Övriga utgifter som beaktas är

  • Hyra till skäligt belopp
  • El-, värme- och vattenavgifter
  • Räntor på bostadslån
  • Avfallshantering
  • Hem- och brandförsäkring
  • Hälsovårdskostnader utöver de som ingår i grunddelen
  • Barndagvårdsavgifter
  • Arbetsresor som överstiger lokaltrafiktaxa

Blanketter för ansökan om utkomststöd fås från socialkansliet, eller ladda ner här.