ÅLR fastställa vägplan för nybyggnad av del 2 Degerby och Mellanholm

Meddelande om offentlig delgivning.

Ålands landskapsregering beslöt den 24 januari att fastställa vägplan för nybyggnad av del 2 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 0-1250, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun.

Vägplanen har varit utställd för att bereda kommunfullmäktige och andra, vars fördel eller rätt kan beröras av planen, tillfälle att framlägga anmärkningar.

Meddelandet anslås den 30 januari 2019. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliets elektroniska anslagstavla.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 28 februari 2019. Delgivningsdagen är den sjunde dgen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 Helsingfors.

Mariehamn 24 januari 2019

Björn Ekblom
Vägingenjör

Här kan du läsa meddelandet i original, en pdf-fil öppnas i ett nytt fönster.