Anläggande av sjökabel PJSC Rostelecom

KUNGÖRELSE
Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Kungörelsens publiceringsdatum
8.1.2020

Datum för delfående av ansökan
Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 15.1.2020.

Sökande PJSC Rostelecom

Ärende Anläggande av sjökabel för datatrafik inom Finlands ekonomiska zon och tillstånd för förberedande arbeten

Ansökans huvudsakliga innehåll
Rostelecom-bolagets avsikt är att år 2020 anlägga en över 1 000 km lång optisk sjökabel för datatrafik genom Östersjön mellan Leningrad och Kaliningrad områden. Sjökabelns längd inom Finlands ekonomiska zon är cirka 377 km. Ansökan omfattar utläggningen av kabeln, förberedelserna för idrifttagningen, idrifttagningen och driften, eventuell övervakning som förutsätts av vattenlagen samt underhåll, reparationer och tekniska inspektioner. Ansökan omfattar även undersökningar som utförs under anläggandet och driften av kabeln.

Utläggningen av kabel utförs med fri nedläggning, havsbotten bearbetas inte. Under utläggningsfasen behövs ingen undervattensutrustning och konsekvenserna för miljön kommer därför att vara minimala. Inom Finlands ekonomiska zon varierar vattendjupet längs den planerade Sjökabelns sträckning mellan 32-164 m. Största delen av sträckningen ligger inom djupzonen 40-90 m.

Vid Sjökabelns sträckning inom Finlands ekonomiska zon finns inga skyddsområden såsom Natura-områden, sälskyddsområden och internationellt, nationellt eller regionalt viktiga häcknings- eller rastområden för fåglar. Kabelns korsningsplatser med befintliga kablar och rörledningar förverkligas så att projektet inte orsakar någon störning för befintlig infrastruktur. Den projektansvarige strävar till att ingå nödvändiga kabelkorsnings- och rörledningskorsningsavtal eller korsningsanmälningar. Vrak och långsiktiga övervakningsstationer som ligger i närheten av kabelns sträckning har i planeringen beaktats och kommer att kringgås med nödvändigt säkerhetsavstånd och därmed kommer inga konsekvenser för kulturarvet eller det vetenskapliga arvet att uppstå.

Kabelsystemets planerade livslängd är minst 25 år och under hela kabelns livscykel är det Sökanden som ansvarar för kabelsystemets drift, underhåll och reparationer av möjliga fel. Utgångsläget är att Sjökabeln inte kräver regelbundet underhåll.

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Denna kungörelse och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 8.1.2020-14.2.2020 på regionförvaltningsverkets webbplats på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Anmärkningar och åsikter
De vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna) kan lämna in anmärkningar med anledning av ärendet. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt.

Anvisningar om hur man framställer en anmärkning
Av anmärkningen ska framgå följande:
- namn på och postadress, eventuell e-postadress och telefonnummer till den som framställer anmärkningen
- sökandens namn, ärendets namn och diarienumret som anges ovan ESAVI/41296/2019
- namn och fastighetsbeteckning på den fastighet som anmärkningen gäller
- preciserade yrkanden och motiveringarna till dem
- underskrift av den som framställer anmärkningen eller av ombudet, om anmärkningen inte lämnas in elektroniskt
- fullmakt för ett eventuellt ombud eller, om anmärkningen lämnas in elektroniskt, annan utredning över ombudets behörighet

Anmärkningen eller åsikten lämnas in på något av sätten nedan senast 14.2.2020
- via e-tjänsten: www.rfv.fi/anmarkning
- per e-post: ymparistoluvat.etela@avi.fi
- per post: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Miljötillstånd, PB 110, 00521 Helsingfors.

Information om meddelande av beslutet (kungörelse av beslutet) kommer att skickas per e-post till dem som har framställt en anmärkning/åsikt elektroniskt.

Delgivning till delägare av fastigheten
Den som är delägare i fastigheten ombeds förmedla den här delgivningen också till fastighetens eventuella övriga ägare eller innehavare.

Ytterligare upplysningar ger
Miljöråd Ville Salonen, tfn 0295 016 508
Miljöråd Jaara Päivi, tfn 0295 016 406
e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi