Bidragsansökningar

FÖRENINGAR M.M. !
VERKSAMHETS- O INVESTERINGSBIDRAGS-ANSÖKNINGAR 2019
IDROTT, UNGDOM, FRITID
Fullständiga ansökningar om bidrag, verksamhets- och investerings-, ang. idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet 2019 skall vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast måndag 24 september 2018.
Ansökningar kan lämnas antingen till sekreterare Niklas Eriksson, vid kommungården, eller ordf. Kurt Fellman, Uddarna 22, Horsholma, 22710 FÖGLÖ, vilka också kan kontaktas för förfrågningar m.m. Ansökningarna kan också e-postas under adress info@foglo.ax.
Ansökningar från föreningar skall åtföljas av verksamhetsplan och budget för 2019 samt bokslut för 2017 (ifall det inte redan inlämnats; skall egentligen alltid inlämnas när bokslutet är klart och godkänt av årsmöte eller likn.).
Ev ansökningar från privatpersoner skall åtföljas av budget och projektplan eller motsv. för verksamheten/investeringen ifråga.
I övrigt gäller ”Allmänna principer för föreningsstöd i Föglö kommun” som finns på kommunens hemsida eller går att erhålla från kommungården. Observera att dessa principer måste uppfyllas för att kunna erhålla bidrag så läs noggrant igenom dem.
Fritids- och kulturnämnden