Förslag till ändring av Degerby detaljplan rörande Talldungen och Carlsro

Kommunstyrelsen utställer förslag till ändring av Degerby detaljplan gällande följande;
Kvarter 4063 tomt 2 och 3 (rör fastigheterna 62-406-4-63 Talldungen och 62-406-4-17 Carlsro)
Kvarter 4061 tomt 1 (tillhörande Carlsro)

Förslaget ställs ut i 14 dagar enligt plan- och bygglagens (PBL) 31 §.

Förslaget finns utställt under tiden 13 - 26 februari 2020 på kommunens webbplats www.foglo.ax elektroniska anslagstavla och därtill på Kommungården i Degerby under ordinarie kanslitid.

Läs protokollsutdraget från kommunstyrelsen och byggnads- och tekniska nämnden genom att klicka här. 

Förslaget till detaljplaneändring kan studeras genom att klicka här. 

Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till
kommunstyrelsen under samma tid, senast den 26 februari 2020 kl.15.00 antingen under adress Tingsvägen 3, 22710 Föglö eller e-post info@foglo.ax.

Föglö, 13 februari 2020

Kommunstyrelsen