Kommunstyrelsen kallelse till möte 12.6.2018

Kommunstyrelsen i Föglö sammanträder den 12.6.2018 på kommungården i Föglö klockan 17.30.

Följande ärenden behandla:

§ 80 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 81 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
§ 82 REPRESENTANTER Utses för kommande kfge sammanträde
§ 83 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
§ 84 PROTOKOLL Kst protokoll 22.05.2018
§ 85 INVÅNARFÖRTECKNING Förrättas genomgång
§ 86 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Tillägg till verksamhetsplan
§ 87 MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING OCH MILJÖBEDÖMNING Utlåtande över förslag till ny förordning
§ 88 ÄLDREOMSORGEN Annagårdens status (motion)
§ 89 MEDIS Mariehamns stads förfrågan om tilläggsfinansiering
§ 90 SOCIALSERVICETAXAN Tillägg gällande äldreomsorg
§ 91 ANNAGÅRDENS PENSIONÄRSBOSTÄDER BTN:s anhållan om tilläggsanslag för total stamledningssanering
§ 92 DELGIVNING Skrivelser och beslut
§ 93 VÄGPLAN VÄSTRA FÖGLÖ ETAPP 2 Avge utlåtande
§ 94 VA-PLAN FÖR ÅLAND Avge utlåtande
§ 95 FORDONSPLAN BRV Avge utlåtande
§ 96 FÖGLÖ GRUNDSKOLA Behandlas slutrapport från arbetsgrupp gällande skolans kök och matsal mm
§ 97 FÖGLÖ GRUNDSKOLA Lösa skolkök och matsalsproblematiken under ombyggnationen
§ 98 VATTENLAGEN Förfrågan om tidtabellen för revidering mm
§ 99 ÖVERFÖRING av anslag till 2018 års budget
§ 100 ARVODEN OCH RESEKOSTNADSERSÄTTNINGAR Fastställs för år 2019

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i kommungården onsdag 13 juni 2018. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 7.6.2018

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 13 juni 2018 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 27.6.2018 kl. 23.59