Kraftnät Åland elöverföringsförbindelse

Kraftnät Åland Ab planerar att förnya elöverföringsförbindelsen Svinö-Föglö-Sottunga, som utgörs av en 45 kV luftledning samt sjökabel mellan Svinö-Sandön på Föglö, och Bänö, Föglö och Sottunga. Den totala längden är ca 26-32 km, beroende på alternativ som granskas. I vissa alternativ ingår även en ny elstation på Degerö, Föglö.

En miljökonsekvensbedömning (MKB) av projektet utförs. Envar har rätt att delta i MKB-förfarandets avgränsningssamråd och får där ge förslag till alternativ och konsekvenser som bör ingå i bedömningen. Vid avgränsningssamrådet presenteras projektet och planerna för miljökonsekvensbedömningen närmare. 

Närmare information och karta över luftlednings- och kabeldragningarna finns på www.kraftnat.ax under fliken Svinö-Föglö-Sottunga.

Avgränsningssamrådets information:
onsdagen den 11 mars 2020, kl. 18.00 Vikingaborg, Sandåsstigen, Föglö.

Avgränsningssamrådet föregås av ett skilt myndighetssamråd den 10.3.2020. De beslutande myndigheterna i ärendet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Lumparland, Föglö och Sottunga kommuner samt Ålands landskapsregering. 

Delgivning kommer att ske genom anslag på de berörda myndigheternas anslagstavlor och genom kungörelse i huvudtidningarna på Åland. 

För att läsa kungörelsen i original, klicka här.