Kungörelse - detaljplan Degerby ändring 2017 kvarter 40611 tomt nr 6

Byggnads- och tekniska nämndens förslag till ändring av detaljplanen gällande tomt nr 6 i kvarter 40611 Degerby by finns framlagt till allmänt påseende i Kommungården i Föglö under tiden 27 oktober - 27 november 2017.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska inlämnas till byggnads- och tekniska nämnden under samma tid, det vill säga senast den 27 november 2017.

På byggnads- och tekniska nämndens vägnar:

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker

Bilaga, kungörelsen i original