Meddelande om offentlig delgivning farledsplan

Ålands landskapsregering beslöt den 14.11.2019 att fastställa förslaget till farledsplan för nybyggnad av farled mellan hamnområdet vid nya färjfästet på Mellanholm till befintlig farled 2800 Brändön-Järsö, öster om Skötskär, Föglö kommun.

Meddelandet om beslutet att fastställa farledsplanen finns delgiven enligt förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland, 9. kap. 49§ hos Ålands landskapsregerings och Föglö kommuns webbplatser under 30 dagar från den 21.11.2019. Annonsering om delgvining av beslutet att fastställa farledsplanen görs i lokaltidningarna samt på Ålands landskapsregerings och Föglö kommuns officiella elektroniska anslagstavla på respektive webbplats.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 27.12.2019. Delgivningsdagen är den tredje dagen efter att meddelandet anslagits. Sista dagen att anföra besvär har justerats så att den infaller första vardagen efter julhelgen. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS

Delgivningen finns också till påseende i en publik dator som är placerad i landskapsregeringens reception.

https://www.regeringen.ax/nyheter/meddelande-om-offentlig-delgivning-12

ÅLR 2019/4870

Kungörelsen kan läsas i original genom att klicka här.