Vägplan för Brändöströmsbro och Sanda

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 19 juni 2019 att fastställa vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr 700 i Föglö Kommun. 

Vägplanen har varit utställd för att bereda kommunfullmäktige och andra, vars fördel eller rätt kan beröras av planen, tillfälle att framlägga anmärkningar. 

Meddelandet anslås den 26 juni 2019. Delgivning om beslut finns på landskapsregeringens och kommunkansliets elektroniska anslagstavla. 

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 26 juli 2019. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS. 

Mariehamn 19 juni 2019

Björn Ekblom
Vägingenjör

För att läsa kungörelsen i orginal, klicka här så öppnas en pdf-fil. 

För att läsa vägplanen med miljöberättelse, klicka här så öppnas en pdf-fil.