Verksamhets- och investeringsbidragsansökningar 2020

Nu är det dags för föreningar m.m. att anhålla om verksamhets- och investeringsbidrag för 2020 inom idrott, ungdom och fritid.

Läs hela kungörelsen här. 

Fullständiga ansökningar om bidrag, verksamhets- och investerings-, ang. idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet 2020 skall vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast onsdag 25 september 2019. 

Ansökningar kan lämnas antingen till sekreterare Niklas Eriksson, vid kommungården, eller ordf. Kurt Fellman, Uddarna 22, Horsholma, 22710 FÖGLÖ, vilka också kan kontaktas för förfrågningar m.m. Ansökningarna kan också e-postas under adress info@foglo.ax. 

Fritids- och kulturnämnden