Vad letar du efter?

Taxor- Barndagvård

Avgiftstaxa för barndagvård, förskola och eftermiddagsvård

Ersättningsklassen för barn som erhåller vård i daghem eller familjedagvård bestäms enligt barnets och dess försörjares kontinuerliga bruttoinkomster enligt ett avgiftssystem som baserar sig på barnomsorgslagen 5 kap. (ÅFS 86/2011).

Avgiften bestäms enligt betalningsförmåga för ett verksamhetsår i sänder, men justeras dock under året ifall servicemottagarens betalningsförmåga varaktigt förändras, t.ex. vid löneförhöjningar, eller avgiften visat sig vara felaktig.

Dagvårdsavgifterna uppbärs enligt anmälningar för totalt 11 månader under verksamhetsåret. Avsikten med detta är att familjen inte skall behöva betala dagvårdsavgift för semestertiden. Vårdnadshavarna ansvarar för att fullständiga inkomstuppgifter lämnas. Till utredningen skall förutom aktuellt löneintyg även bifogas intyg på senast verkställda beskattning.

Den månatliga barnomsorgsavgiften räknas ut på basen av bruttomedelmånadslöner (+ 4 % uppskattad semesterpremie) samt familjens övriga regelbundna inkomster. Som inkomster räknas löneinkomster av huvud- och bisysslor, arbets-, familje- och folkpensioner, inkomster av självständig yrkesutövning och företagsverksamhet, arbetslöshetsersättning och kassaunderstöd, underhållsbidrag och –stöd, ränte-, dividend- och hyresinkomster, ev. övriga kapitalinkomster samt dagpenning från FPA. Från inkomsten avdras underhållsbidrag som underhållsskyldig betalar för barn. Som inkomster räknas bl.a. inte barnbidrag, handikappbidrag, vårdbidrag för barn, bostadsbidrag, studiestöd, stöd för närståendevård och stöd för vård av barn i hemmet. Hänv. i övrigt till 23 § barnomsorgslagen.

Avgiften skiljer mellan hel- och halvdagsvård enligt följande;

Heldagsvård                        Deltidsvård                         Halvdagsvård

Max 190 euro                       Max 160 euro                       Max 120 euro

(enl. lag max 230 €)            (enl. lag max 230 €)            (enl. lag max 161 €)           

(över 25 timmar/vecka)      (max 7 t/dag o 35 t/vecka)  (max 25 timmar/vecka)      

 

Inkomstgränserna är som följer;

Antal personer                                          Inkomstgräns euro/månad  Avgiftsprocent

          2                                                                       1.248                           12,5

          3                                                                       1.456                           10,1

          4                                                                       1.664                             8,5

          5                                                                       1.872                             8,5

          6                                                                       2.080                             8,5

 

Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 117 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

 

Syskonrabatt

Då från samma familj flera än ett barn är i kommunal dagvård ges syskonrabatt.

Syskonrabatten är 10 %  för barn 2 och därefter 80 % för varje följande barn (barn 1 =  yngsta barnet).

Lägsta grundavgift som debiteras är 20 €.  
 

Förskola

För förskola max. 20 timmar/vecka uppbärs en fast avgift om 100 €/månad. Tvillingrabatten utgör 50 %. För de tider ingen förskola förekommer uppbärs ordinarie dagvårdsavgift.

 

Eftermiddagsvård (”Eftis”)

För eftermiddagsvård uppbärs en fast avgift om 100 €/månad. För regelbunden eftermiddagsvård tillämpas samma regler för avvikelse från den fasta månadsavgiften som gäller för övrig barndagvård.

För eftermiddagsvård som uppgår till max. 10 timmar/vecka och inte senare än kl. 16.30, uppbärs dock avvikande från ovanstående en avgift om 3 €/timme. Avgift debiteras för bokad tid oberoende av nyttjande.

 

Avgifterna för tillfälliga barn i vård

                                                        Barn över 3 år         Barn under 3 år

Heldag (mer än 5 timmar)                      10 euro                      24 euro

Halvdag (mindre än 5 timmar)                7 euro                      21 euro

 

Med ”tillfälliga barn i vård” avses barn som vårdas högst 1 dag/vecka eller 4 dgr/månad. I avgiften för barn under 3 år ingår beräknat avdrag på hemvårdsstödet för ifrågavarande dagar för att förenkla administrationen av detta.

Tillfällig barndagvård för icke fast bosatta

Möjlighet att erhålla tillfällig barndagvård finns för icke fast bosatta, så att dagvårdsplats kan erhållas ifall ledig plats finns och anhållan lämnas in minst två veckor innan. Avgifterna är som följer; 50 % av den normala avgiften för högst 10 dagars dagvård, 75 % för 11-15 dagar och 100 % för 16 dagar eller fler. Därtill en fast behandlingsavgift på 20 euro.

Tilläggsvillkor; plats, som beviljas av socialsekreteraren, kan beviljas endast i de fall kostnaderna inte överstiger intäkterna.

Stängning av daghemmet

Daghemmet kan stängas när barnantalet är lågt, som t.ex. vid olika s.k. ”klämdagar”. Beslut om detta fattas av socialsekreteraren. För dylika dagar när daghemmet håller stängt pga. lågt barnantal ges avdrag på dagvårdsavgiften för ifrågavarande dagar.

Avvikelser från den fasta månadsavgiften

  • om barnet är frånvarande pga. sjukdom mer än 10 verksamhetsdagar under kalendermånaden uppbärs halv månadsavgift, dock minst minimiavgift.
  • om barnet är frånvarande pga. sjukdom samtliga dagar under en kalendermånad uppbärs   minimiavgift för denna månad.

 

Avgift uppbärs inte (under perioden 1.9 - 31.5) för barn med skoluppskov som året innan skolstarten deltar i den skolförberedande undervisningen (förundervisning). En avgift motsvarande eftis eller halvtidsplats debiteras dock för vård utöver förundervisningen.

 

I övriga fall uppbärs full månadsavgift.

Lis Karlsson

Socialsekreterare
Kommunkansliet
Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 26.11.2020