Vad letar du efter?

Taxor-Byggnationer

Byggnadslov

Alla avgifter för tillsyn över byggnadsarbete är momsfria.

Uppförande av nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av egnahemshus

 • per byggnad 400 €
 • därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 2,00 €/m2
 • per tillbyggnad eller ombyggnad upp till 20 m2 dock 300 €

Värmeisolerad ekonomibyggnad inkl. tillbyggnad eller ombyggnad av sådan

 • per byggnad, ombyggnad eller tillbyggnad upp till 20 m2 300 €
 • per byggnad, tillbyggnad eller ombyggnad > 20 m2 300 €
 • därtill enligt byggnadens sammanlagda yta upp till 50 m2 1,50 €/m2
  därefter 2,50 €/m2

Fritidsstugor

 • per byggnad 500 €
 • därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 5,00 €/m2

Bastu upp till 25 m2

 • per byggnad 500 €
 • därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 5,00 €/m2

Tillbyggnad av fritidsstuga eller bastu

 • per byggnad, tillbyggnad eller ombyggnad upp till 20 m2 300 €
 • per byggnad, tillbyggnad eller ombyggnad > 20 m2 300 €
 • därtill enligt tillbyggnadens sammanlagda yta 5,00 €/m2

Båthus

per byggnad 550 €

Övriga åtgärder, på vilka bestämmelser om uppförande av nybyggnad tillämpas, mindre enkla huvudsakligen oisolerade lager, förråds- och garagebyggnader, skjul samt tillbyggnader av dessa.

 • per byggnad upp till 50 m2 290 €
 • per byggnad > 50 m2 290 €
 • därtill enligt byggnadens totala yta 2,50 €/m2

Tillfälliga/tidsbegränsade bygglov

 • per byggnad upp till 100 m2 220 €
 • per byggnad >100 m2 220 €
 • därtill 1,50 €/m2 för m2 som överstiger 100 m2

  Vid byggande på holmar vilka saknar fast bosättning och vägförbindelse
  - avgifterna höjs med 160 €

  Om flera bygglov på samma fastighet söks på en gång utfaller endast en avgift. Denna avgift debiteras i de fall kommunen skall ordna med transporten till och från byggnadsplatsen vid syneförrättningarna (debiteringen sker i efterskott).

  Vid byggen som påbörjas innan byggnadslov beviljats
  - avgifterna höjs med 50%

  Övriga tillståndsbelagda åtgärder

  • Inreda eller använda byggnader eller delar av byggnader för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaderna senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats 290 € samt 1,50 €/m2

  • Inom detaljplanerat område byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller göra andra ändringar så att byggnadens utseende avsevärt förändras. 250 €

  • Inreda ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i byggnaden eller slå samman bostäder eller andra lokaler i byggnaden. 290 €

  • Uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar i byggnader samt byte av bränsle i värmepannor så att förbränningstemperaturen väsentligt höjs 250 €

  • Anlägga en nöjespark, djurpark, idrottsplats, golfbana, campingplats, skjutbana eller motorbana 500 €

  • Anlägga en småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar samt för kajer, broar, vågbrytare, kanaler, båthus eller andra konstruktioner som ändrar eller påverkar strandlinjen väsentligt 550 €

  • Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon samt fastgöring av fartyg eller anläggning på vatten för en tid över två månader 300 € samt 1,50 €/m2

  • Fast cistern eller liknande anordning med en volym över 10 m3 380 €

  • Mast över 25 m 1.300 €

  • Uppföra ett torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten 500 €  

  • Anlägga ett vindkraftverk som                                             1.500 €
              a)  är högre än 20 meter över markytan,
              b)  placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets totala höjd över marken,
              c)  monteras fast på en byggnad eller
              d)  har en rotordiameter som är större än tre meter,

  • Uppföra plank eller mur med en höjd över 1,5 meter om planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än fem meter 200 €

  • Byggnadsanmälan för sådan byggnad som inte kräver byggnadslov 200 €

  Åtgärder i anslutning till giltigt byggnadslov

  • Förlängning av byggnadslovets giltighetstid och tillstånd att hålla kvar tillfällig byggnad efter utsatt tid 150 €

  • Utbyte av och genomgång av ritningar 150 €

  • Extra syner som inte hör till byggandet debiteras med 40 €/tim

  • Förhandsutlåtande 200 €

  Utmärkande av byggnadens plats och angivande av höjdläge

  • Utpålning enligt timdebitering 45 €/tim dock minst 170 €

  Behandlingsavgift vid avslag per byggnad/avloppstillstånd 200 €

  Inspektion av samlingslokaler per lokal 150 € därtill enligt lokalens sammanlagda yta 1 €/m2

  Avlopp från enskilda hushåll

  Traditionellt avlopp  grundavgift  280 € per tillstånd 
    5-25 pe  35 €/pe 
  Kretsloppsanpassat avlopp  grundavgift  250 € per tillstånd 
    5-25 pe  25 €/pe 
  BDT-avlopp  grundavgift  250 € per tillstånd 
    5-25 pe  25 €/pe 
  Ombyggnad av befintlig avloppsanläggning  grundavgift  250 € per tillstånd 
    5-25 pe  25 €/pe 

  Behandlingsavgift för ändring av giltigt kommunalt avloppstillstånd 200 €
  Behandlingsavgift för beviljande av dispens 110 €
  Behandlingsavgift för övriga beslut såsom beviljande av infart till kommunalväg m.m. 200 €
  Behandlingsavgift avsett hörande av granne 150 €

   

  Hans-Kristian Skaag

  Byggnadsinspektör
  Kommunkansliet
  Publicerad 18.3.2020
  Uppdaterad 3.1.2021