Vad letar du efter?

Taxor-Renhållning och avfallshantering

Här kan du läsa om avgifter för renhållning och avfallshantering för 2020.

Från och med 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i Föglö ansvarig renhållningsmyndighet med lagstadgat ansvar för hanteringen av hushållens avfall i kommunen.

Taxan fastställdes av kommunfullmäktige vid sammanträde 17 december 2020 § 93.

Avgifterna är inklusive 24 % moms

Renhållningens grundavgift (inkl. 24% moms):

 • Permanent boende hushåll (oberoende av antal personer) per år: 150 €
 • Permanent boende hushåll med egen ordnad hämtning av återvinningsmaterial: 70 €
 • Fritidshushåll/-bostad: 100 €
 • Fritidshushåll/-bostad med permanent boende i kommunen: 45 €

Fritidshusägare som är befolkningsbokförda inom kommunen erhåller automatiskt anpassning av avgiften, i och med att anpassningen förutsätts att allt avfall tas hem till bostaden (LL om renhållning §23).

  Företag, jordbruk, föreningar och institutioner omfattas inte av den kommunala renhållningen, betalar inte grundavgift och förväntas därmed ordna sin avfallshantering på egen hand.

  Följande avfall ryms inom grundavgiften och avlämnas av hushåll avgiftsfritt på Föglö ÅVC:

  • Farligt avfall/problemavfall:
   Olja, lösningsmedel och målarfärg samt måleriavfall, bekämpningsmedel, rengörings- och tvättmedel, syror mm.
  • Återvinningsmaterial som också kan avlämnas: Plast, tetra, glas, papper, kartong, aluminiumburkar och rena konservburkar.
  • Husgeråd/inredning/möbler (se nedan under "Mottagningsavgifter")

  Följande återvinningsmaterial kan avlämnas vid någon av de obemannade återvinnngsstationerna:

  •  Tetra, glas, papper, kartong, aluminiumburkar och rena konservburkar.

   Grundavgiften är en avgift som är differentierad. Skilda grundavgifter för de permanent boende hushållen och fritidshushåll/-fastigheter. Denna avgift skall täcka kostnader för upprätthållande av renhållningssystemets administration, bemanning, infrastruktur och förväntade mängd avfall som avlämnas utan extra kostnad (bland annat återvinningsmaterial och farligt avfall).

   Mottagningsavgifter på Föglö återvinningscentral (ÅVC)

   För följande avfallssorter uppbärs mottagningsavgifter från hushållen enligt nedan:

   Brännbart restavfall 
   8 €/säck (- 200 l) alternativt 
   4 €/påse/säck ( - 60 l)

   Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)
   10 €/påse/säck (- 25 l) alternativt 
   4 €/påse  (-8 l) 

   Deponiavfall 1 (husgeråd, inredning, möbler osv)
   Ingår i grundavgiften. Observera att till exempel möbler och inrednig skall vara demonterade och sorterade för att omfattas av avgiftsfriheten.

   Deponiavfall 2 (sorterat byggavfall, behandlat trä-avfall)
   40 €/påbörjad m3 upp till max 3 m3.
   Observera att avfallet skall vara sorterat. För mängder över 3 m3 skall kastflak inhyras direkt från avfallsentreprenör.

   Deponiavfall 3 (komprimerat, sten/betong/kakel)
   80 € < 0,5 m3 annars 140 €/påbörjad m3

   Vit-/brunvaror (elektronikavfall)* 
   8 €/kolli < 0,1 m3 samt
   10 €/kolli > 0,1 m3
   * omfattas av producentansvar, kan av hushåll avgiftsfritt föras till återförsäljare eller den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa (klassas som farligt avfall).

   Däck (bil, MC & moped. Cykeldäck och slangar = brännbart):
   20 €/st på fälg 
   4 €/st utan fälg

   Faktureringsavgift 5 €/faktura

   Avfallsmärken

   Mottagningsavgifterna erläggs med förköpta avfallsmärken eller mot faktura. Vid all avlämning bör kvitto på inbetald grundavgift uppvisas och avfallets ursprung (fastighetsbeteckning eller kundnummer) bör kunna anges. Identitetskontroll kan begäras på plats.

   Avfallsmärken kan köpas på Kommungården (och Turistinfon under dess öppettider).

   Allt avfall som lämnas till ÅVC skall

   • transporteras dit under hygieniska och säkra former
   • vara sorterat, vid behov ur-/avsköljt, torrt
   • placeras på avsedd plats, enligt anslag eller instruktion från personal på plats
   • avlämnas enbart under ÅVC:s öppettider.

   Företag, jordbruk, föreningar

   Företag, jordbruk, föreningar och institutioner kan enligt särskild skriftlig överenskommelse få tillstånd att avlämna visst avgiftsbelagt avfall vid Föglö återvinningscentral. I övrigt hänvisas till möjligheten till ingående av avtal med entreprenör för hämtning eller egen transport till mottagningsplats. Behandlas från fall till fall av ansvarig nämnd.

   Hushållsnära hämtning 

   Samtliga hushåll och företag har möjlighet att ingå avtal med valfri godkänd entreprenör för hushållsnära hämtning av avfall.

   Förbjudet 

   Det är enligt lag förbjudet att bränna, gräva ner eller avlämna avfall på annat än därför avsedd plats (undantag finns för bland annat visst trädgårdsavfall på egen fastighet etc, fråga kommunen).

   Öppettider vid ÅVC

   Den bemannade återvinningscentralen (ÅVC) i Stentorpa håller öppet:

   • jämna veckor helgfria torsdagar 1.1 - 31.3 och 1.10 - 31.12.2021 klockan 17.00 - 19.00

   • varje vecka helgfria torsdagar 1.4 - 30.9.2021 klockan 17.00 - 19.00

   • samt söndagar 1.5 - 31.8.2021 klockan 14.00 - 16.00

   Det kan förekomma extra öppethållningstillfällen, de annonseras ut i Föglöbladet och läggs på hemsidan i kalendern!

    Mer information

    På Föglö kommuns hemsida www.foglo.ax under rubriken Bygga och bo > Miljö och renhållning; finns mer information om avfall och återvinning. Där finns bland annat renhållningsplan och lokala bestämmelser med mera.

    Dokumenten samt möjlighet till personlig kontakt finns även på kommunkansliet eller på återvinningscentralen under dess öppethållande.

    Renhållningsgrundavgift

    Renhållningsgrundavgiften är en fast avgift som årligen fastställs av kommunfullmäktige och som debiteras årsvis, i början av respektive år (senast inom februari månad), för hela året.

    Samtliga innehavare av beboeliga hus/fritidshus/fastigheter har skyldighet att anmäla fastigheten till den kommunala renhållningsmyndigheten. Grundavgiften betalas av fastighetsägaren.

    Befrielse alternativt nedsatt grundavgift

    Helt obebodda men beboeliga fastigheter kan efter särskild ansökan befrias från grundavgiften, men förbinder sig då att till kommunen meddela ifall fastigheten i ett senare skede blir helt eller delvis/säsongsvis bebodd samt att då återgå till att betala gällande årlig avgift.

    För att få en fastighet bedömd såsom obeboelig och därmed avgiftsbefriad förutsätts en särskild fritt formulerad ansökan skriftligen riktad till byggnads- och tekniska nämnden i Föglö, som därmed ges rätt att göra en egen bedömning av fastighetens eventuella beboelighet. Kommunen har upprättat ett dokument med direktiv och riktlinjer (se nedan) som skall vara uppfyllda för erhållande av avgiftsbefrielse alternativt reducerad avgift.

    Ansökan om befrielse från grundavgift för fastighet bör göras före fakturans förfallodag, och måste göras absolut senast 30.6 det år ansökan avser.

    Befintliga beboeliga fastigheter som inte tidigare ingått i kommunens register men som kommunen får kännedom om kan påföras fastställd avgift upp till två kalenderår retroaktivt.

    Avfallsavgift för nytillkomna bebyggda fastigheter uppbärs året efter att byggnadslovet beviljats. Om huset tas i bruk under byggnadsåret måste avfallshanteringen ordnas på av kommunen föreskrivet sätt. 

    Vad ingår i grundavgiften?

    Detta ingår i grundavgiften:

    • tillgång till bemannad återvinningscentral (Föglö ÅVC i Stentorpa), med insamling och omhändertagande av återvinningsmaterial samt farligt avfall och tillgång till de obemannade återvinningsstationerna (för närvarande fem st; i Björsboda, Degerby, Sonboda, Sanda och Jyddö),
    • deponiavfall 1(se ovan).
    • kostnader för administration, information, kundtjänst och uppfyllande av myndighetsansvar.

    Grundavgiften omfattar inte hantering av brännbart restavfall, för vilket på eget initiativ ordnas med fastighetsnära hämtning alternativt mot avgift förs till Föglö ÅVC. Telefon till Ålands renhållnings AB: 018 27580.

    Grundavgifter för "mindre" turistföretagare med stuguthyrning som verksamhet

    Kommunfullmäktige beviljade 2011 mindre företag som sysslar med stuguthyrning rätt att anhålla hos byggnads- och tekniska nämndenom att utnyttja kommunens avfallshantering (inkl. de obemannade återvinningsstationerna) mot en grundavgift. Dessa företag uppmanas dock att använda sig av återvinningscentralen i Stentorpa för att minska belastningen på sommaren. 

    Ifall företaget kan påvisa att man har en egen ordnad avfallshantering för turismverksamheten även betr. återvinningsverksamheten uppbärs ingen grundavgift.

    Grundavgift per stuga 36,29€ exkl. moms (45€).

     

    Grundavgifter för "mindre" företag

    Ett antal mindre företag har mot anhållan beviljats rätt att utnyttja Stentorpa ÅVC för sin avfallshantering.

    Företagen kan beviljas rätt att utnyttja kommunens renhållningssystem mot en grundavgift. Denna grundavgift skall basera sig på den kostnad som kommunen har för att upprätthålla systemet. För det avfall som företaget lämnar till den bemannade återvinningscentralen under öppethållningstiderna erläggs en avgift för materialet så att det täcker hanteringskostnaden för kommunen. 

    Grundavgift per företag 68,55€ exkl. moms (85€ ).

    Kommunkansliet

    Kommunkansliet

    Hans-Kristian Skaag

    Byggnadsinspektör
    Kommunkansliet
    Publicerad 18.3.2020
    Uppdaterad 3.1.2021