Vad letar du efter?

Taxor-Byggnationer

Byggnadslov

Alla avgifter för tillsyn över byggnadsarbete är momsfria.

Uppförande av nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av egnahemshus

 • per byggnad 360 €
 • därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 2,00 €/m2
 • per tillbyggnad eller ombyggnad upp till 20 m2 dock 290 €

Värmeisolerad ekonomibyggnad inkl. tillbyggnad eller ombyggnad av sådan

 • per byggnad, ombyggnad eller tillbyggnad upp till 20 m2 290 €
 • per byggnad, tillbyggnad eller ombyggnad > 20 m2 290 €
 • därtill enligt byggnadens sammanlagda yta upp till 50 m2 1,50 €/m2
  därefter 2,50 €/m2

Fritidsstugor

 • per byggnad 500 €
 • därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 5,00 €/m2

Bastu upp till 25 m2

 • per byggnad 500 €
 • därtill enligt byggnadens sammanlagda yta 5,00 €/m2

Tillbyggnad av fritidsstuga eller bastu

 • per byggnad, tillbyggnad eller ombyggnad upp till 20 m2 290 €
 • per byggnad, tillbyggnad eller ombyggnad > 20 m2 290 €
 • därtill enligt tillbyggnadens sammanlagda yta 5,00 €/m2

Båthus

per byggnad 550 €

Övriga åtgärder, på vilka bestämmelser om uppförande av nybyggnad tillämpas, mindre enkla huvudsakligen oisolerade lager, förråds- och garagebyggnader, skjul samt tillbyggnader av dessa.

 • per byggnad upp till 50 m2 255 €
 • per byggnad > 50 m2 290 €
 • därtill enligt byggnadens totala yta 2,50 €/m2

Tillfälliga/tidsbegränsade bygglov

 • per byggnad upp till 100 m2 200 €
 • per byggnad >100 m2 200 €
 • därtill 1,50 €/m2 för m2 som överstiger 100 m2

  Vid byggande på holmar vilka saknar fast bosättning och vägförbindelse
  - avgifterna höjs med 160 €

  Om flera bygglov på samma fastighet söks på en gång utfaller endast en avgift. Denna avgift debiteras i de fall kommunen skall ordna med transporten till och från byggnadsplatsen vid syneförrättningarna (debiteringen sker i efterskott).

  Vid byggen som påbörjas innan byggnadslov beviljats
  - avgifterna höjs med 50%

  Övriga tillståndsbelagda åtgärder

  • Användning av byggnad eller del därav för ett väsentligt annat ändamål än det för vilket den har använts eller enligt byggnadslov skall användas 200 € samt 1,50 €/m2

  • Väsentlig fasadändring 250 €

  • Delning eller sammanslagning av rum och lägenheter 250 €

  • Ändring av bärande konstruktion eller eldstad, som kräver nytt kanalsystem 250 €

  • Byggande av nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana, motorbana, småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar samt torn avsett för allmänheten 300 €

  • Inhägnande av tomt med plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 m 150 €

  • Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon samt fastgöring av fartyg eller anläggning på vatten för en tid över två månader 300 € samt 1,50 €/m2

  • Fast cistern eller liknande anordning med en volym över 10 m3 380 €

  • Mast över 25 m samt vindkraftverk som är avsett att betjäna flera än tre hushåll 1.300 €

  • Byggnadsanmälan för sådan byggnad som inte kräver byggnadslov 200 €

  Åtgärder i anslutning till giltigt byggnadslov

  • Förlängning av byggnadslovets giltighetstid och tillstånd att hålla kvar tillfällig byggnad efter utsatt tid 150 €

  • Utbyte av och genomgång av ritningar 150 €

  • Extra syner som inte hör till byggandet debiteras med 40 €/tim

  • Förhandsutlåtande 200 €

  Utmärkande av byggnadens plats och angivande av höjdläge

  • Utpålning enligt timdebitering 45 €/tim dock minst 170 €

  Behandlingsavgift vid avslag per byggnad/avloppstillstånd 200 €

  Inspektion av samlingslokaler per lokal 150 € därtill enligt lokalens sammanlagda yta 1 €/m2

  Avlopp från enskilda hushåll

  Traditionellt avlopp  grundavgift  260 € per tillstånd 
    5-25 pe  35 €/pe 
  Kretsloppsanpassat avlopp  grundavgift  220 € per tillstånd 
    5-25 pe  25 €/pe 
  BDT-avlopp  grundavgift  220 € per tillstånd 
    5-25 pe  25 €/pe 
  Ombyggnad av befintlig avloppsanläggning  grundavgift  220 € per tillstånd 
    5-25 pe  25 €/pe 

  Behandlingsavgift för ändring av giltigt kommunalt avloppstillstånd 200 €
  Behandlingsavgift för beviljande av dispens 110 €
  Behandlingsavgift för övriga beslut såsom beviljande av infart till kommunalväg m.m. 200 €
  Behandlingsavgift avsett hörande av granne 150 €

   

  Hans-Kristian Skaag

  Byggnadsinspektör
  Kommunkansliet
  Publicerad 18.3.2020
  Uppdaterad 15.4.2020