Vad letar du efter?

Barnskydd

Syftet med barnskydd 

Huvudsyftet med barnskyddet är att utreda barnets behov och ta bort de hinder som finns för barnets utveckling. Alla familjer och barn kan någon gång råka ut för svårigheter. Ofta löser sig problemen i barnets egen livskrets med stöd av närstående, rådgivningen, daghemmet eller skolan. Ibland är dock svårigheterna sådana att det behövs stöd från barnskyddet.

Vem skall göra barnskyddsanmälan?

En barnskyddsanmälan kan göras av var och en som känner oro för att ett barn far illa. Om man misstänker att det finns orsak att utreda om barnet är i behov av barnskyddets åtgärder. Anmälningsskyldigheten innebär att personer som i sitt arbete eller förtroendeuppdrag kommer i kontakt med barn som far illa är skyldiga att anmäla behovet att utreda barnets situation. De som är anmälningsskyldiga bör alltid göra en skriftlig anmälan.

Privatpersoner, familjemedlemmar eller barnet självt kan vända sig till barnskyddet för att anmäla behovet av utredning eller hjälpinsatser. Personer som oroar sig över ett barns situation kan också kontakta socialsekreteraren för att diskutera behovet av att göra en formell barnskyddsanmälan.

När ska en anmälan göras?

En anmälan skall göras:

  • då man känner oro för ett barns hemförhållanden till exempel föräldrarnas oförmåga och möjligheter att fysiskt, psykiskt och ekonomiskt sörja för barnets utveckling och trygga uppväxtförhållanden

  • då man misstänker att barnet blivit utsatt för misshandel eller sexuella övergrepp

  • då barnets eget beteende förutsätter att behovet av barnskydd utreds, till exempel stor skolfrånvaro, brottslig verksamhet, missbruk eller då barnet utsätter sig själv eller andra för fara.

  • då andra omständigheter äventyrar barnets utveckling eller välmående.

En anmälan skall göras så fort man misstänker att ett barns situation kräver en utredning. Den person som anmäler behöver inte avgöra om barnet är i behov av barnskyddets åtgärder utan enbart anmäla sin oro för barnets situation. Socialarbetaren utreder barnets behov.

Vad leder en barnskyddsanmälan till?

En barnskyddsanmälan leder till en utredning av barnskyddsbehovet. Föglö kommun samarbetar med skärgårdskommunerna Brändö, Kökar och Kumlinge i ärenden som gäller barnskydd. Det är alltid två socialarbetare som gör utredningen. Om det under utredningen konstateras att det finns behov av barnskydd, ordnas stöd för barnet och familjen i första hand genom olika stödåtgärder inom öppenvården.

Stödåtgärder inom öppenvården är till exempel:

  • en stödperson eller stödfamilj för barnet

  • familjearbete

  • rådgivning i frågor som gäller den psykiska hälsan och missbruksproblem

  • ekonomiskt stöd

  • familje- eller institutionsvård för barnet som stödåtgärd inom öppenvården

I samband med utredningen av barnskyddsbehovet kartläggs barnets livssituation. Det görs tillsammans med barnet, föräldrarna och andra närstående personer till barnet (till exempel rådgivningen, dagvården och skolan). Barnet deltar i utarbetandet av utredningen och man tar hänsyn till barnets åsikter och önskemål med beaktande av barnets utvecklingsnivå. De saker som kommit fram antecknas i en sammanfattning som behandlas tillsammans med hela familjen. Utredningen ska vara färdig senast inom tre månader.

Omhändertagande och vård utanför hemmet

Ibland är barnets eller familjens problem så allvarliga att det bästa för barnet är att ordna vården utom hemmet. Vård utanför hemmet kan antingen vara hos en fosterfamilj eller på en institution. Barnet kan också placeras hos en släkting. Omhändertagande och vård utom hemmet är alltid metoder som tillämpas i sista hand och målet är också då att barnet ska kunna återvända hem. I allmänhet bereds omhändertagande en lång tid i samråd med barnet och familjen. Föräldrarna och andra vårdnadshavare hörs och barnets åsikt utreds.

Barnets och föräldrarnas rätt att få information

Barnet och hans eller hennes vårdnadshavare har rätt att få information om allt som gäller dem så fort ärendet har aktualiserats.

Lis Karlsson

Socialsekreterare
Kommunkansliet
Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 17.4.2020