Vad letar du efter?

Utkomststöd

Berättigad till utkomststöd 

Rätt till utkomststöd har en person eller familj om andra inkomster eller tillgångar saknas eller inte räcker till för att garantera skäligt uppehälle. Utkomststöd är det ekonomiska stöd som beviljas i sista hand, vilket betyder att du enligt bästa förmåga måste dra försorg om din egen och din familjs uppehälle och att du i första hand ska ansöka om alla andra typer av förmåner som du kan ha rätt till, exempelvis allmänt bostadsbidrag (FPA), arbetslöshetsförmåner (t.ex. AMS), pensioner, sjukdagpenning, föräldraförmåner, studiestöd och underhållsstöd.

När en ansökan om utkomststöd görs måste alla inkomster och utgifter intygas med kvitton eller andra intyg. Bristfälligt ifylld ansökan och verifikationer som saknas fördröjer handläggningen av ansökan. Ifall du inte levererar ytterligare utredningar som begärts inom angiven tid, handläggs ansökan utifrån de uppgifter du lämnat in i tid.
Beräkningen av utkomststöd går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster som står till förfogande. Om inkomsterna understiger de godkända utgifterna betalas skillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomststöd för skulder ges endast i undantagsfall. Utkomststödsberäkningen görs månadsvis.

Grunddel

Det grundläggande utkomststödet har fasta grunddelsbelopp som är lagstadgade. Grunddelarnas belopp är senast indexjusterade den 1 februari 2020:

Tillämpas fr.o.m. 1.2.2020:

Ensamboende/ ensamförsörjande: 522,02 euro/ månad
För andra personer som fyllt 17 år: 443,72 euro/ månad
Person som fyllt 17 år och bor hos ena/ båda föräldrarna: 381,07 euro/ månad
Barn 10-16 år: 365,42 euro/månad
Barn under 10 år: 344,53 euro/månad
 

I grunddelen ingår  

Kost, kläder, mindre hälsovårdsutgifter, personlig hygien, hemmets hygien, lokaltrafikavgift, dagstidning, tv-licens, telefon, hobby- och rekreationsverksamhet samt motsvarade utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället.

Övriga utgifter som beaktas är

  • Hyra till skäligt belopp
  • El-, värme- och vattenavgifter
  • Räntor på bostadslån
  • Avfallshantering
  • Hem- och brandförsäkring
  • Hälsovårdskostnader utöver de som ingår i grunddelen
  • Barndagvårdsavgifter
  • Arbetsresor som överstiger lokaltrafiktaxa

Tid för besök måste alltid bokas på förhand.

 

Folkhälsans rådgivning

Folkhälsan på Åland har kostnadsfri ekonomi- och skuldrådgivning i Folkhälsans hus i Mariehamn. De kan hjälpa dig om du känner att du behöver hjälp med dina ekonomiska problem, eller bara vill ha bättre kontroll över din ekonomi.
De har tystnadsplikt.
Klicka här för att komma till Folkhälsans hemsida och deras ekonomirådgivning.

Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 17.4.2020