Vad letar du efter?

Barnomsorg

Kommunen erbjuder barnfamiljer:

  • hemvårdsstöd till dess att det yngsta barnet fyller tre år och inte har kommunal dagvård
  • dagvård på daghemmet Myran i Degerby för alla barn
  • förskola för 6-åringar
  • eftermiddagsvård på Daghemmet Myran för barn i årskurs 1-3
  • familjedagvård (tjänsten är vakant)

Hur gör jag om jag behöver dagvårdsplats för mitt barn? 

Dagvård kan sökas fortlöpande under året och ansökan riktas till socialsekreteraren. Dagvårdsplats som beviljats gäller tillsvidare (även över sommaren och för följande verksamhetsår) ända tills den sägs upp. Eventuell ändring av barnets vårdtid skall alltid sökas.

Uppsägningstiden för dagvård/eftis är en (1) månad. Uppsägning av dagvård eller ändring av dagvårdstider ska ske skriftligt till socialkansliet.

Reglemente för barndagvården

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för barndagvården den 14.12.2006. Du hittar den här på sidan under "Bilagor".

Daghemsdirektion

Daghemsdirektionen ska bland annat verka för att föräldrarnas och barnens synpunkter beaktas i socialnämndens planering av barnomsorgen. Direktionen väljs för ett verksamhetsår i taget av socialnämnden.

Daghemsdirektionen består av:

  • två föräldrarepresentanter

  • en socialnämndsledamot

  • daghemsföreståndaren

  • socialsekreteraren

Föräldrarepresentanterna för år 2018 - 2019 är Marlena Kullbäck och Erik Fellman.

Reglementet för daghemsdirektionen i Föglö kommun hittar du här på sidan under "Bilagor".

Lis Karlsson

Socialsekreterare
Kommunkansliet

Håkan Sundelin

T.f. daghemsföreståndare
Daghemmet Myran
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 30.3.2020