Vad letar du efter?

Enskilda avlopp

Enskild avloppsanläggning och gemensamt avlopp (upp till 25 pers)

Fastigheter utanför verksamhetsområde för avloppsnät måste ha en enskild avloppslösning, s.k. enskilt avlopp.

Tillstånd och ansökan

Enskilt avlopp renar avloppsvatten från ett eller fåtal hushåll, motsvarande 5 – 25 personekvivalenter (pe) och kräver tillstånd från kommunen. Ansökan ska lämnas in innan en ny avloppsanläggning installeras eller byggs om. Tillstånden handhas av byggnads- och tekniska nämnden genom kommuntekniker/byggnadsinspektören, som även ger inledande anvisningar.

Ansökan skall minst innehålla följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter
 • Föreslagen behandlingsmetod
 • Situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:1 000 som visar var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna samt tillfartsvägen som slamtömningsfordonet kommer att använda. Av situationsplanen skall även framgå eventuella befintliga brunnar och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen.
 • Ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen
 • En redogörelse över skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering m.m.)

Länk till blanketten:  Enskild avloppsanläggning

 

En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas  och godkännas av tillsynsmyndigheten (kommunen) innan den kan tas i bruk.

Lagstiftning, rening och ansvar

Kraven på avloppslösningar för enskilda hushåll regleras i  landskapsförordningen om miljöskydd (ÅFS 130/2008, bilaga 2). http://www.vatten.ax/sites/www.vatten.ax/files/lf2008_130bilaga_2.pdf

Sedan 1.1.2014 ska följande reningskrav uppfyllas för alla enskilda avloppslösningar:

 • Fosforreduktion minst 80 %
 • Kvävereduktion minst 40 %
 • Reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värden skall vara minst 90 %

Observera:

 • En slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn är inte en tillräcklig rening.
 • En infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på 15 – 25 år. Livslängden varierar beroende på bl.a. markförhållanden, utformning, skötsel och belastning.
 • Slamavskiljaren skall tömmas tillräckligt ofta, dock minst en gång i året.

Kommunen fungerar som tillsynsmyndighet över enskilda avlopp upp till 25 pe-anläggningar.

Det är fastighetsägarens skyldighet och ansvar att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening.

Läsvärt om avlopp

Ålands landskapsregerings ”Anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar” är bra att bekanta sig med för att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och vilka anläggningar som anses vara godkända.

http://www.vatten.ax/sites/www.vatten.ax/files/anvisningar_enskildaavlopp_okt2006_reviderad_maj2013.pdf

Det kan också vara bra att titta på nedanstående länkar när man planerar ett nytt eller ombyggnad av ett enskilt avlopp.

http://www.vatten.ax/sites/www.vatten.ax/files/bilaga_3.pdf

http://www.vatten.ax/sites/www.vatten.ax/files/bilaga_4.pdf

http://www.vatten.ax/sites/www.vatten.ax/files/bilaga_5.pdf

http://www.vatten.ax/sites/www.vatten.ax/files/bilaga_7.pdf

Mera fakta om avlopp:

https://avloppsguiden.se/

https://www.syke.fi/sv-FI

Notera att Åland har egen lagstiftning så det kan finnas skillnader att beakta.

Kartläggning om pågående projekt ”kartläggning av enskilda avlopp finns här”.

http://www.vatten.ax/projekt/projekt-enskilda-avlopp

Publicerad 4.10.2020
Uppdaterad 4.10.2020