Vad letar du efter?

Skolans olika planer

Kommunens utbildningsstadga trädde i kraft 1 januari 2021. Föglö grundskola gör upp en arbetsplan inför varje läsår. 

De planer som beskrivs på den här sidan hittas i sin helhet under "Bilagor".

Handlingsplan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

I handlingsplanen finns de olika förfaringssätten beskrivna, vilka behörighetsförhållandena är samt hur elevens rätt till övervakning, undervisning och elevhälsotjänster tillgodoses även när ett disciplinärt förfarande tillämpats.

Likabehandlingsplan

I elevernas uppväxtmiljö och i skolan formas attityder och beteendemönster. Sättet att uppträda i skolan både mot varandra och mot elever har betydelse när attityderna formas hos den enskilde eleven. De vuxnas beteenden, våra synsätt och våra värderingar i jämställdhetsfrågor påverkar barn och ungdomar. I skolan har vi därför en skyldighet att sätta oss in i dessa frågor samt medvetet agera för rättvisa och jämställdhet och alla människors lika värde.

Handlingsplan för förebyggande av mobbning och sexuella trakasserier

Mobbning och sexuella trakasserier definieras och identifieras. KIVA- programmets idé presenteras och det används i preventivt syfte. Åtgärder som behöver ske då en elev blir utsatt finns med i planen.

ANDTS-plan

ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Planen innefattar skolans policy med handlingsplan inom området.

Krisplan

Skolans krisplan är en beredskapsplan att ha tillhands när något händer som utlöser en kris. Vid en kritisk händelse eller katastrof som berör skolans verksamhet, personal, elever samt anhöriga ska skolan kunna hantera situationen. Målsättningen är att de psykiska och fysiska skador på människor samt förstörelse av egendom och miljö ska minskas med hjälp av en krisplan.

IKT-plan

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och är inget särskilt ämne i skolan utan det är integrerat i andra ämnen. Planen innefattar skolans policy, rutiner och plan för att tillhandahålla utrustning, verktyg samt relevant erfarenhet och kompentens inom IKT både gentemot elever och lärare.

Handlingsplan för elever med till exempel läs- och skrivsvårigheter

Föglö grundskola har en handlingsplan som är till för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 6.11.2023