Vad letar du efter?

Taxor

Avgiftstaxa för barnomsorg, förskola och eftermiddagsvård

Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 15 december 2021 § 64 och gäller fr.o.m. 1.1.2022. Avgiften för heltidsomsorg är högst 240 euro per barn och månad med beaktande av familjens storlek. 

Barnomsorgsavgift uppbärs inte under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång. Avgift uppbärs inte heller för förundervisning (20 timmar) vid daghemmet under året innan barnet börjar i grundskolan.

Vårdnadshavaren är skyldig att informera kommunen om familjens förvärvs- och kapitalinkomster och kommunen har rätt att få de verifikat som behövs. Utgående från detta fastställer kommunen årligen barnomsorgsavgiften. Om inkomsterna därefter varaktigt ändras med minst tio procent ska vårdnadshavaren informera kommunen, som då ska fastställa en ny barnomsorgsavgift.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas

 • den inkomst som barnet har
 • den inkomst som den vårdnadshavare som bor med barnet har, samt
 • om barnet bor med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en person som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller i äktenskapsliknande eller i stadigvarande former i gemensamt hushåll har.

Som avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för barn, periodiska underhåll till en tidigare make samt en förmån som ska betalas i pengar och vilken i samband med en överlåtelse av en fastighet har förbehållits för en viss tid eller livstid.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte

 • barnbidrag,
 • handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare,
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen,
 • bostadsbidrag,
 • kostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring,
 • stöd som avses i militärunderstödslagen,
 • studiestöd,
 • stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning,
 • rehabiliteringspenningsförmåner,
 • sysselsättningsstöd,
 • studiestipendier,
 • stöd för närståendevård,
 • stöd för vård av barn i hemmet,
 • familjevårdararvode.

Definitioner

Heltidsomsorg: Barnomsorg som överstiger 5 timmar per dygn

Halvtidsomsorg: Barnomsorg som uppgår till högst 5 timmar per dygn eller högst 25 timmar per vecka

Till familjen hör den eller de vårdnadshavare som bor med barnet. Till familjen hör även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap, registrerat partnerskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare. Till familjen hör även de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll.

 

Avgiften skiljer mellan hel- och halvdagsvård enligt följande;

Heldagsvård                                         Halvdagsvård

Max 200 euro                                        Max 130 euro

(enl. lag max 240 €)                              (enl. lag max 161 €)           

(över 35 timmar/vecka)                         (max 25 timmar/vecka el 5t/dygn)      

 

Inkomstgränserna är som följer;

Antal personer                                          Inkomstgräns euro/månad  Avgiftsprocent

          2                                                                       1.248                           12,5

          3                                                                       1.456                           10,1

          4                                                                       1.664                             8,5

          5                                                                       1.872                             8,5

          6                                                                       2.080                             8,5

 

Avgift får inte tas ut av en familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen.

Syskonrabatt

Då från samma familj flera än ett barn är i kommunal dagvård ges syskonrabatt. Den ordinarie avgiften är för det yngsta barnet (barn 1). Syskonrabatten är 30 % för det näst yngsta barnet (barn 2) och därefter 60 % för varje följande barn (barn 3 osv).

Lägsta avgift som debiteras är dock 20 € oberoende av antalet barn.  

Förskola

För förskola om 20 timmar/vecka uppbärs ingen avgift i fall som avses i 23 § LL om barnomsorg och grundskola. För de tider ingen förskola förekommer uppbärs ordinarie barnomsorgsavgift. För tid i barnomsorgen som överstiger 20 timmar/vecka uppbärs också avgift i enlighet med fastställt taxa.

Eftermiddagsvård (”Eftis”)

För eftermiddagsvård uppbärs en fast avgift om 100 €/månad. För regelbunden eftermiddagsvård tillämpas samma regler för avvikelse från den fasta månadsavgiften som gäller för övrig barnomsorg.

För eftermiddagsvård som uppgår till max. 10 timmar/vecka och inte senare än kl. 16.30, uppbärs dock avvikande från ovanstående en avgift om 3 €/timme. Avgift debiteras för bokad tid oberoende av nyttjande.

 

Avgifterna för tillfälliga barn i vård

                                                        Barn över 3 år         Barn under 3 år

Heldag (mer än 5 timmar)                      10 euro                      24 euro

Halvdag (mindre än 5 timmar)                7 euro                      21 euro

 

Med ”tillfälliga barn i vård” avses barn som vårdas högst 1 dag/vecka eller 4 dgr/månad. 

Tillfällig barndagvård för icke fast bosatta

Möjlighet att erhålla tillfällig barndagvård finns för icke fast bosatta, så att dagvårdsplats kan erhållas ifall ledig plats finns och anhållan lämnas in minst två veckor innan. Avgifterna är som följer; 50 % av den normala avgiften för högst 10 dagars dagvård, 75 % för 11-15 dagar och 100 % för 16 dagar eller fler. Därtill en fast behandlingsavgift på 20 euro.

Tilläggsvillkor; plats, som beviljas av barnomsorgschefen, kan beviljas endast i de fall kostnaderna inte överstiger intäkterna.

Månader

Barnomsorgsavgifterna uppbärs enligt anmälningar för totalt 11 månader under verksamhetsåret. Avsikten med detta är att familjen inte skall behöva betala dagvårdsavgift för semestertiden.

Avvikelser från den fasta månadsavgiften

 • om barnet är frånvarande pga. sjukdom mer än 10 verksamhetsdagar under kalendermånaden uppbärs halv månadsavgift, dock minst minimiavgift.
 • om barnet är frånvarande pga. sjukdom samtliga dagar under en kalendermånad uppbärs   minimiavgift för denna månad.

Inkomstuppgifter som grund för avgiften:

Vårdnadshavarna ansvarar för att fullständiga inkomstuppgifter lämnas i enlighet med 24 § LL om barnomsorg och grundskola (se ovan). När barnet börjar i barnomsorgen ska inkomstuppgifterna lämnas in inom samma månad barnet börjar.

Till utredningen om inkomstuppgifterna skall förutom aktuellt löneintyg och intyg på senast verkställda beskattning även fogas de övriga uppgifter som avses i 25 §. Ifall uppgifter om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning motsvarande 6 procent av lönen.

Om man inte lämnar in intyg eller om intygen är ofullständigt ifyllda debiteras högsta barnomsorgsavgift.

Inkomsterna är fastställda i 25 §, men som ex på inkomster kan nämnas löneinkomster av huvud- och bisysslor, arbets-, familje- och folkpensioner, inkomster av självständig yrkesutövning och företagsverksamhet, arbetslöshetsersättning och kassaunderstöd, underhållsbidrag och –stöd, ränte-, dividend- och hyresinkomster, ev. övriga kapitalinkomster samt dagpenning från FPA. 

E-faktura och direktbetalning

Nu kan du betala fakturor från Föglö kommun via e-faktura och direktbetalning.

Meddelandet om du önskar e-faktura bör dyka upp i din internetbank i samband med att du betalar en faktura från Föglö kommun.
Direktbetalning måste du själv avtala om hos din bank. Du behöver ha med dig en obetald faktura från Föglö kommun där ditt namn och referensnummer framgår. Direktbetalning är någonting mellan dig och din bank och ingenting som Föglö kommun administrerar.

Publicerad 15.4.2020
Uppdaterad 8.4.2022