Vad letar du efter?

Föreningsstöd

Ansöka om föreningsstöd

Föglö kommun har allmänna principer för beviljande av föreningsstöd. För att få kommunalt finansieringsstöd för verksamhet finns det villkor som gäller alla verksamhetsområden inom kommunen. Man kan alltså få finansieringsstöd inom andra områden än kultur, ungdom. idrott och fritid.

Stödet går att söka nu fram till 15.2.2022, läs mer HÄR

Allmänna principer för föreningsstöd i Föglö kommun

Principerna är fastställda av kommunstyrelsen den 6 september 2011 § 161. För att erhålla kommunalt finansieringsstöd för verksamhet finns följande allmänna villkor som gäller alla verksamhetsområden inom kommunen:

 1. Ansökan skall inlämnas senast inom utsatt ansökningstid för att alls kunna beaktas,

 2. Ansökan skall alltid åtföljas av senaste fastställda bokslut och verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan och budget för ifrågavarande år/verksamhet. Detta är obligatoriskt. Ansökningar från föreningar/sammanslutningar som brister på denna punkt skall avslås.

 3. För verksamheter av engångskaraktär skall alltid bifogas en särskild finansieringsplan (budget) för ifrågavarande verksamhet/evenemang.

Därtill tillkommer principer för respektive verksamhetsområden enligt nedanstående.

Idrotts- och ungdomsföreningar i Föglö kommun

För att kunna erhålla kommunalt finansieringsstöd för verksamhet ställer kommunen följande villkor:

 1. Minst hälften av föreningens medlemmar skall vara bosatta i kommunen. Register över medlemmarna skall på förfrågan inlämnas till fritidsnämnden. 
 2. Föreningen skall upprätthålla junior- och ungdomsverksamhet i minst sådan omfattning som prövas/godkänns av fritidsnämnden. 
 3. Understöd för verksamhet skall grunda sig på föreningens verksamhetsplan och på basen av redovisad verksamhet.
  Till Föglö Ungdomsförening r.f. ges en del av bidraget för fastighetsskötsel och lokalvård och en del som verksamhetsunderstöd utgående från redovisad och planerad verksamhet.
 4. Respektive förening skall i sin budget uppnå minst en 15 % självfinansiering vad gäller föreningens godtagbara kostnader för löpande verksamhet.
 5. För ungdomslokalens renoveringar uppgörs en plan av Föglö Ungdomsförening r.f. som genomgås tillsammans med kommunens byggnadsinspektör godkänns av fritidsnämnden. Finansieringsstöd för renoveringar kan beviljas i enlighet med den av fritidsnämnden godkända renoveringsplanen, dock så att s.k. PAF-medel och andra finansieringskällor i allmänhet skall utgöra huvudfinansieringsstödet. 
 6. Finansieringsstöd avsett för renovering utanordnas i efterskott mot redovisning.
  Renoveringsarbeten för vilka bidrag beviljats övervakas vid behov av fritidsnämnden.

Fritidsnämnden tar ställning till varje ansökan fall för fall och gör vid behov prioriteringar ifall ansökningar överstiger budgeterat belopp. Ingen garanti ges för att finansieringsstöd beviljas. Vid fastställande av understödet beaktas idrotts- eller ungdomsföreningens ekonomiska ställning och stöd som kan erhållas från annat håll, föreningens medlemsantal, antalet verksamhetspunkter och mångsidigheten i verksamheten samt verksamhetens allmännyttighet. Vid bedömningen av verksamhetens allmännyttighet tas hänsyn till bl.a. hur omfattande verksamheten är beträffande befolkningsgrupper (barn, ungdomar, vuxna). Inom idrotten prioriteras barn- och ungdomsverksamhet med tanke på idrottens hälsofrämjande, uppfostrande och sociala möjligheter.

Kriterier för bidragsgivning inom kulturen i Föglö kommun

Kulturbidrag kan sökas för/av: 

 • Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Föglö kommun 
 • Privatpersoner bosatta i Föglö kommun 
 • Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare 
 • Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare

Allmänna regler

 • Barn och ungdomsverksamhet i Föglö kommun prioriteras. 
 • Verksamhet som får kulturbidrag ska på något sätt komma allmänheten i Föglö tillgodo. 
 • Den ansvariga sökande ska vara 18 år fyllda. 
 • Den ansvariga sökande garanterar att kulturyttringen inte är stötande eller kränkande.

Tidpunkter för annonsering, ansökningar och beslut: 

 • Information om innevarande års kulturbidrag ges senast i början av året genom annonser i
  Föglöbladet, på kommunens officiella anslagstavla samt Föglö kommuns hemsida.
  Ansökningar om kulturbidrag ska inkomma inom av fritidsnämnden utsatt ansökningstid. 
 • Fritidsnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag på basen av inkomna ansökningar, som skall vara kompletta enligt föreliggande kriterier för att kunna vara aktuella.

Kulturverksamhetens verkställande, ekonomisk redovisning samt bidragets utbetalning

 • Kulturbidraget gäller för kulturprojekt som påbörjas, utförs och/eller avslutas innevarande budgetår. Projektet kan alltså utföras tidigare på året innan beslut om bidraget fattats. Detta sker då på "egen risk" och utan garantier för att bidrag kan beviljas.
 • Till ansökan ska bifogas kulturprojektets planering, finansieringsplan, förteckning över sökta bidrag samt finansiering som redan beviljats och/eller avslagits.
 • Bidraget utbetalas mot redovisning efter att den bidragsberättigade verksamheten ägt rum. Vid kontinuerlig verksamhet utbetalas bidraget, vid behov i rater, efter att beslutet tagits.

Kulturbidrag kan till exempel utdelas inom följande verksamhetsområden:

 1. Byggnader och platser
  * Byggnader
  Bevarande och restaurerande av gamla byggnader i Föglö kommun.
  Krav: Allmänheten ska kunna besöka byggnaden.
  * Platser
  Bevarande av kulturellt värdefulla platser i Föglö kommun.
  Tex. Rensning, röjning, rastplatser, skyltning och vandringsleder.
  Krav: Allmänheten ska kunna besöka platsen.

 2. Musik och dans
  * Musik
  Musikaliska evenemang för allmänheten i Föglö kommun.
  Stöda föreningar med musikalisk inriktning.
  Enskilda personers musikaliska projekt.
  * Dans
  Dansinriktade föreningar.

 3. Teater och film/video
  * Teater
  Lokala teateruppsättningar
  Inhyrda teateruppsättningar för allmänheten
  Enskilda personers teaterprojekt
  * Film / video
  Enskilda personers film och videoprojekt
  Kulturföreningars filmprojekt.
  Krav: Allmänheten ska ges möjlighet att se filmer och videoinspelningar som fått bidrag.

 4. Konst och fotografi
  * Konst
  Enskildas konstprojekt för allmänheten
  Föreningars konstprojekt för allmänheten
  Konstprojekt för barn och ungdomar i Föglö
  * Fotografi
  Enskildas fotoprojekt för allmänheten
  Föreningars fotoprojekt för allmänheten

 5. Traditioner
  * Traditioner
  Bevarande av traditioner samt förmedling av traditionerna till den yngre generationen.
  Tex. Projekt, evenemang, kurser, utställningar och hantverk både för enskilda och föreningar.

 6. Litterär verksamhet och forskning
  Enskildas projekt
  Föreningars projekt
  Tex. Publikationer, bokutgivning, författarbesök och skrivarkurser.

Fritt formulerade ansökningar inlämnas till fritids- och kulturnämnden i Föglö.

Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 21.1.2022