Vad letar du efter?

Äldrerådet

Äldrerådet underlyder kommunstyrelsen. Kommunen väljer minst sex stycken medlemmar till äldrerådet för en tid som motsvarar kommunstyrelsens mandattid. 

Äldrerådet består 2022 av:

 • Heli Gåvefeldt ordförande (äldreomsorgschef)
 • Viking Malmlund (representant person över 65år)
 • Christina Sjöblom (representant person över 65år)
 • Margareta Nordblom (representant för anhöriga)
 • Kim Tähtinen (representant som anställd inom äldreomsorgen i kommunen)
 • Patrik Fellman (representant från kommunstyrelsen)

Äldrerådet är ett rådgivande organ med syfte att förstärka inflytandet över frågor som berör äldre. 

Uppgifterna är att:

 • Verka för att de äldres synpunkter beaktas i kommunens planering av äldreomsorgen och speciellt delta i beredningen av äldreomsorgsplanen som avses i äldrelagens 7 §. Denna plan antas av kommunfullmäktige och revideras var fjärde år. 
 • Fungera som remissinstans och avge utlåtande i ärenden som handläggs i kommunen och som har betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjlighet att klara sig själv samt den service som den äldre befolkningen behöver och servicens tillgänglighet. 
 • Initiera nya idéer angående utvecklandet av äldreomsorgen. 
 • Bidra till ordnandet av aktiviteter av olika slag, t.ex. jul- och midsommarfirande, utflykter och sammankomster. 
 • Årligen inom september inkomma med synpunkter till kommunstyrelsen över budgetförslaget för äldreomsorgen för kommande år. 
 • Vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
 • Övriga av kommunstyrelsen påförda uppgifter. 

Heli Gåvefeldt

Äldreomsorgschef
Omsorgshemmet Annagården
Publicerad 29.12.2020
Uppdaterad 11.2.2022