Vad letar du efter?

Bygglov

Allt byggande regleras av plan- och bygglag för landskapet Åland 28.8.2008/102

Bygglov krävs för att få uppföra byggnad men även för

 • ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig byggnad
 • väsentlig ändring av byggnads inre konstruktion
 • inom detaljplanerat område byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller göra andra ändringar så att byggnadens utseende avsevärt förändras
 • ändring av användning
 • nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana och motorbana
 • småbåtshamn med plats för fler än 15 båtar, samt för kajer, broar, vågbrytare, kanaler, båthus eller andra konstruktioner som ändrar eller påverkar strandlinjen väsentligt
 • fast cistern över 10 m³
 • torn avsett för allmänheten
 • Anlägga ett vindkraftverk som

  a) är högre än 20 meter över markytan,

  b) placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets totala höjd över marken,

  c) monteras fast på en byggnad eller

  d) har en rotordiameter som är större än tre meter,

 • staket i rågräns vars höjd överstiger 1,5 meter
 • uppförande eller ombyggnad av eldstad eller rökkanal i byggnad
 • uppställande av husvagn längre än två månader då denna skall användas som bostad, affärslokal eller liknande
 • fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten om anläggningen skall användas som bostad eller liknande för längre tid än två månader

En komplett bygglovsansökan innehåller

Syner

Byggnadssyner utföres av kommunens byggnadsinspektör.
Brandsyner utförs av kommunens brandchef.

Blanketter

Blanketter att ladda ner hittar du genom att klicka här.

Länkar till andra sidor

 

 

Karl Nordlund

Brandchef på Räddningsverket i Mariehamn
Övrigt

Byggnads- och tekniska nämndens sammanträden 2024

12 februari
11 mars
15 april
13 maj
10 juni
1 juli
26 augusti
30 september
14 oktober
16 december

 

De ordinarie sammanträdena hålls i Kommungården i Degerby enligt ovanstående lista klockan 17.30 om inget annat bestäms.

Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 27.5.2024