Vad letar du efter?

Taxa äldreomsorgsservice

Måltidstaxa vid Annagården

För måltider uppbärs följande avgift år 2021:

  • lunch 7,50 €
  • middag 6,30 €
  • dagsersättning (alla mål) 12,50 €

För hemkörning av mat debiteras 2,00 €/gång såvida personen inte erlägger full hemserviceavgift.

Beställning av mat från Annagårdens kök skall göras två dagar före på tel. 018-50025.

Avgifter för tillfälligt boende på Annagården

Avgiften för tillfälligt boende i periodrum på omsorgshemmet Annagården är 13€ per dygn för hyra och hemserviceavgift de 14 första dagarna, därefter avgift enligt hyra och hemservicetaxa enligt prövning. Mat och andra servicebehov debiteras skilt.

Avgiften för en person som får korttidsvård i pensionärslägenhet är 14,50 euro per dygn.

Periodplatser och korttidsvård beviljas för max två veckor i taget. Därefter görs en ny bedömning. 

Hemservice

Hemservice i enlighet med denna taxa avser hemservice för äldre. Med ”äldre” avses i enlighet med 3 § äldrelagen för Åland en person som har fyllt 65 år.

För alla klienter som erhåller hemservice ska en service- och vårdplan upprättas med klientens godkännande. Det finns ingen särskild lag för serviceavgifter för klienter som bor på servicehus. I Föglö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för hemserviceavgifter.

Ersättningsklassen för ensamstående person eller familj som erhåller hemvårds- eller hemvårdsstödsservice bestäms enligt bruttomånadsinkomsterna i enlighet med 27-30 § F om klientavgifter. När en persons eller familjs bruttoinkomster understiger inkomstgränsen för den första ersättningsklassen uppbärs ingen avgift för hemservice.

För fortgående och regelbunden hemservice uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicens kvalitet och omfattning samt enligt klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Med "regelbunden hemservice" avses service som erhålles minst 1 gång/vecka.

Antalet besök per vecka indelas i tre vårdkategorier som benämns A, B och C enligt följande;

 

Antal besök per vecka

Vårdkategoribenämning

1-3 besök/vecka

A

4-7 besök/vecka

B

8 eller fler besök/vecka

C

Alla pensionärer boende på ESB Annagården debiteras en månatlig hemserviceavgift i enlighet med kategori C. Samma gäller de boende vid Annagårdens pensionärsbostäder som erhåller tillsyn dygnet runt (dvs även nattetid).

Hemserviceavgiftstabell:

Antal

personer i

hushållet

Inkomstgräns

euro/månad

Avdrag från bruttoinkomst

Vårdkategori

A

Vårdkategori

B

Vårdkategori

C

 

 

Betalningsprocenter

1

588

19 %

27 %

35 %

2

1 084

12 %

17 %

22 %

3

1 701

10 %

14 %

18 %

4

2 103

8 %

12 %

15 %

5

2 546

7 %

10 %

13 %

6

2 924

6 %

8 %

11 %

Månadsavgiften uppgår till det eurobelopp av de månadsinkomster (brutto) som överstiger inkomstgränsen. När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 357 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.

Exempel på uträkning;

En hemservicetagare bor ensam, har en bruttoinkomst på 1500 euro och erhåller hemservice enligt kategori A; 1500 – 588 = 912 x 19 % = en avgift på 173,28 euro.

I de fall då hemserviceavgiften leder till behov av utkomststöd kan sänkning av avgiften ansökas om hos äldreomsorgschefen med stöd i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovård § 11.

 

Avgiftens fastställande och ändringar i avgiften

Avgiften fastställs för ett kalenderår i taget och justeras om

  • klientens eller familjens betalningsförmåga förändrats väsentligt
  • de förhållanden som ska beaktas när avgiften bestäms har förändrats väsentligt
  • avgiften är felaktig
  • vårdplanen ändras

Avgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktionen av tjänsten.

Avdrag från hemserviceavgift

Avdrag från hemserviceavgift kan fås då frånvaron är längre än fem (5) dagar, d.v.s. avdrag sker fr.o.m. den sjätte dagen. Avdrag från hemserviceavgift per dag räknas ut genom att månadsavgiften divideras med 30.

Tillfällig hemservice (avgift per besök);

Alla klienter som har hemhjälp mindre än 1 gång/vecka (tillfällig hemservice) erlägger en avgift om 10,00 €/besök för besök på upp till en timme. Om besöket tar längre tid än en timme erläggs 5,00 € för varje därpå följande timme. Om vårdbehovet kvarstår uppbärs en inkomstprövad månadsavgift enligt hemserviceavgiftstaxan för därpå följande månad.

Avlastning närståendevård

För klienter som erhåller närståendevård och vars vårdare utnyttjar sin lagstadgade ledighet, max 5 dygn, debiteras högst 14€/dygn för vård och omsorg, mat, och bastu.

Dagvård

Avgiften för en person som får dagvård på omsorgshemmet Annagården är 12€ per dag, inkl. rum, måltider, omsorg, aktiviteter, och bastu. Personer med hemvård debiteras endast för måltiderna. 

Trygghetslarm

Äldreomsorgsledaren beviljar trygghetstelefon efter behovsbedömning. Kommunen bekostar installationen. Klienten betalar enligt GSM abonnemang och klocka ca 38€/månad (2020).

Trygghetsringning

Av klienter som önskar ha trygghetsringningsservice uppbärs 1€/tillfälle. Servicen innebär samtal antingen till klient eller från klient. 

Besök trygghetslarm

Enligt avgift för tillfällig hemservice. 10€/besök för besök på upp till en timme. Om besöket tar längre tid än en timme erläggs 5€ för varje därpå följande timme. 

Klädvårdsservice

Tvätt och strykning av kläder per maskin: 5,00 €.

Servicen ingår i hemserviceavgiften för dem som erlägger full avgift.

Städservice

Städning av bostad eller därtill anslutna gemensamma utrymmen. Hemservicen ser till att en tillräcklig hygiennivå bibehålls i hemmet. Hemservicepersonal torkar vid behov bort fläckar från golvet och städar toaletten. Hemservicepersonalen diskar, rengör mat- och köksbänkar och för ut soporna vid behov.

För städservice hänvisas i övrigt till närstående eller privata serviceproducenter.

Färdtjänst

Färdtjänst sköts från och med 2021 av Kommunernas socialtjänst (KST) mer information hittas på kst.ax

Omsorgshemmet Annagården

Omsorgshemmet Annagården
Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 4.1.2021