Vad letar du efter?

Faderskapserkännande

Om ett barns föräldrar inte är gifta med varandra då barnet föds måste faderskapet fastställas. Från den 1.1.2016 har vi en ny faderskapslag (FFS 11/2015) i Finland som innebär bl.a. att exempelvis sambopar redan på mödrarådgivningen, då man väntar barn, kan göra både erkännande av faderskap och skriva avtal om gemensam vårdnad.

I och med den nya faderskapslagen så är det i huvudsak endast i de oklara fallen som barnatillsyningsmannen gör en faderskapsutredning.

Vart vänder du dig och hur går det till?

 • Fråga i första hand på mödrarådgivningen om du och din partner kan göra faderskapserkännandet och avtal om gemensam vårdnad vid era besök där innan barnets födelse. Klicka här för att komma till sidan Hälsovårdare och rådgivning.
 • I andra hand kan erkännandet göras hos barnatillsyningsmannen också före barnets födelse men då behöver du visa upp ett intyg över graviditeten.
 • Har ni gjort erkännandet och vårdnadsavtalet vid rådgivningen behöver ni inte dessutom besöka barnatillsyningsmannen.
 • Då ni gjort det här redan vid mödrarådgivningen så skickas sedan handlingarna till kommunens barnatillsyningsman som sedan inväntar barnets födelse.
 • Magistraten meddelar sedan barnatillsyningsmannen om barnets födelse.
 • Efter att 30 dagar gått från barnets födelse gör sedan barnatillsyningsmannen upp ett protokoll på utredningen som sedan lämnas in till magistraten som fastställer faderskapet. Under dessa 30 dagar kan erkännandet fortfarande återkallas eller bestridas.
 • Görs ett återkallande eller bestridande så är nästa steg att barnatillsyningsmannen påbörjar en faderskapsutredning.
 • Då domaren vid magistraten har fastställt faderskapet så meddelas detta till föräldrarna och till barnatillsyningsmannen.
 • Därefter kan barnatillsyningsmannen fastställa vårdnadsavtalet som sedan skickas till föräldrarna och till magistraten för registrering.

Rättsliga betydelsen av faderskapserkännande

Då faderskapet har fastställts och släktskapsförhållandet har fastställts mellan barnet och fadern och mellan barnet och släktingarna på faderns sida har barnet på basen av detta rätt

 • till faderns släktnamn
 • att erhålla underhåll av fadern
 • att ärva fadern och släktingarna på faderns sida (arvsrätten är ömsesidig, Ärvdabalken)
 • att träffa sin fader
 • till pensions- och försäkringsförmåner, om fadern dör när barnet är minderårigt.

När fastställs faderskapet i domstol?

Ett minderårigt barn kan via barnatillsyningsmannen eller modern föra talan om fastställande av faderskapet till tingsrätten och likaså kan en man som anser sig vara far till barnet ha rätt att väcka talan om fastställelse av faderskapet. Se faderskapslagen §§ 29 - 32.

Tiina Hämäläinen

barnrådgivning/skolsköterska
Övrigt

Kommunernas socialtjänst k.f (KST)

mail: info@kst.ax 

Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 2.1.2021