Vad letar du efter?

Hemvårdsstöd för barn

Familjer vars barn under tre år som inte anlitar kommunal barnomsorg kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när FPA:s föräldradagpenningperiod upphört eller hemvårdsstöd för syskon under föräldradagpenningperioden. Hemvårdsstödet betalas retroaktivt för högst sex månader och beviljas inte för kortare tid än en månad.

Belopp per månad

De olika delarna av hemvårdsstöd:

Grundläggande hemvårdsstöd 500 euro
Utökat hemvårdsstöd 700 euro
Grunddel för tvillingar 750 euro
Utökat hemvårdsstöd för tvillingar 1050 euro
Syskontillägg 100 euro
Hemvårdsstöd för syskon 100 euro
Inkomstbaserad tilläggsdel max 350 euro
Partiellt hemvårdsstöd 125 euro

Grundläggande hemvårdsstöd

Grundläggande hemvårdsstöd betalas efter att FPA:s föräldradagpenningperiod upphört, för ett barn under tre år som inte nyttjar kommunal barnomsorg. En ny föräldradagpenningperiod avbryter betalningen av grundläggande hemvårdsstöd.

Utökat hemvårdsstöd

Utökat hemvårdsstöd betalas efter att FPA:s föräldradagpenningperiod upphört, för ett barn under tre år om vårdnadshavaren vårdar sitt barn själv och inte förvärvsarbetar under sammanlagt högst åtta månader, så att vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Stödperioderna behöver inte följa tidsmässigt direkt efter varandra. Om barnet har en vårdnadshavare har vårdnadshavaren rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader. Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt bifogas ansökan.

Syskontillägg

Vårdnadshavare som lyfter hemvårdsstöd har rätt till syskontillägg för syskon under tre år som inte nyttjar barnomsorg. För syskon som fyllt tre år betalas syskontillägg, syskonet kan ha kommunal barnomsorg på halvtid eller vara i lekparksverksamhet. Syskontillägget upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

Hemvårdsstöd för syskon

Vårdnadshavare som lyfter FPA:s föräldradagpenning och som utöver det vårdar minst ett eget barn har rätt till hemvårdsstöd för syskon dvs. ett syskontillägg förutsatt att man inte anlitar barnomsorg för syskonet. Året innan syskonet börjar skola har syskonet dock rätt till barnomsorg i medeltal högst 5 timmar per dygn eller 25 timmar per vecka.

Inkomstbaserad tilläggsdel

Full tilläggsdel betalas om vårdnadshavaren har rätt till grundläggande hemvårdsstöd och familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per månad inte överstiger 1050 €. Tilläggsdel kan sökas fastän båda vårdnadshavare arbetar. Överstiger de skattepliktiga bruttoinkomsterna 3383,30 € per månad utbetalas ingen tilläggsdel. Tilläggsdelen beviljas för högst ett år i gången. Vid hemvårdsstöd för syskon kan tilläggsdel beviljas även om familjen inleder en ny föräldradagpenningperiod.

Partiellt hemvårdsstöd

Partiellt hemvårdsstöd beviljas inte om grundläggande hemvårdsstöd utbetalas. Rätt till partiellt hemvårdsstöd har vårdnadshavare som på grund av vården av sitt barn har en arbetstid om högst i medeltal 30 timmar per vecka och som har barn under tre år i kommunal barnomsorg.

Rätt till partiellt hemvårdsstöd har även föräldrar till barn som går årskurs ett och två samt årskurs tre, om barnet har förlängd läroplikt, och barnet inte nyttjar fritidshemsvård.
Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

Partiellt hemvårdsstöd betalas inte, om

 • Familjen har rätt till föräldradagpenning
 • Den förkortade arbetsveckan beror på studier

 

Partiellt stöd - barn under 3 år, 125 euro

• betalas till vårdnadshavare som förvärvsarbetar och med anledning av vård av barn under 3 år har en förkortad arbetstid på högst 30 h /veckan
• intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller bör lämnas in
• företagare skall ha en sådan försäkring som avses i lagen om pension för företagare (FFS 1272/2006)
• kan sökas på tidigare inlämnad hemvårdsstödsblankett, som ännu är i kraft
• anställda på deltid skall intyga att det är med anledning av omsorg om barnet man gått ner i arbetstid.
• kan betalas till båda vårdnadshavare, under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

Partiellt stöd - skolbarn, 125 euro
• betalas till vårdnadshavare som förvärvsarbetar och med anledning av vård av barn, som deltar i det första och andra årets grundläggande undervisning, har förkortad arbetstid till högst 30 h/veckan
• båda vårdnadshavarna har rätt till stöd för samma kalenderperiod, men inte samtidigt hålla partiell vårdledighet som anställda i tjänste -eller anställningsförhållande.
• intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller bör inlämnas
• för vård av barn med särskilda behov under tre läsår om barnet har förlängd läroplikt och för året barnet har uppskov med skolstarten.
Stöden betalas inte:
• om vårdnadshavaren erhåller grundläggande- eller utökat hemvårdsstöd
• åt studerande vårdnadshavare
• om man har kommunalt fritidshem

Ansökan

Blankett för ansökan om hemvårdsstöd kan fås från kommunkansliet eller klicka här för att öppna den digitalt. 

Till ansökan bifogas;

 • Folkpensionsanstaltens beslut över föräldradagpenningperioderna
 • Lyftarens skattekort för förmån
 • Inkomstverifikat; löneintyg och senaste beskattningsintyg, då tilläggsdel söks
 • Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt gällande utökat hemvårdsstöd
 • Intyg över arbetstiden per vecka gällande partiellt stöd
 • Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

Hemvårdsstödet utbetalas den 16:e i efterskott varje månad.

Föräldrarna är skyldiga att meddela om förändringar som påverkar erhållandet av stödet t ex;

 • Barnet börjar i kommunal barnomsorg eller fritidshem
 • En ny föräldradagpenningperiod börjar
 • Familjen flyttar till annan kommun
 • Ny adress eller ändrat bankkonto

Meddela förändringar skriftligt per e-post eller per telefon till barnomsorgschefen.

Kerstin Lindholm

Barnomsorgschef
Kommunkansliet
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 31.3.2022