Vad letar du efter?

Närståendevård

Med närståendevård avses inom Föglö kommuns äldreomsorg vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Skillnaden mellan närståendevård och ömsesidig hjälp som anhöriga eller närstående personer ger varandra är att närståendevården är mycket bindande och krävande, det vill säga dygnet runt-vård eller fortlöpande daglig vård. Närståendevård består av ett vårdarvode, kompletterande hälso- och socialtjänster till den vårdbehövande och stöd till närståendevårdaren.

Stöd för närståendevård beviljas inte om andra tjänster än stöd för närståendevård bättre tryggar vården och omsorgen. Sådana tjänster kan vara till exempel den kommunala hemservicen, någon form av boendeservice eller annan social service.

Från och med den 1 januari 2021 handhar kommunen fortsatt närståendevården för vårdbehövande över 65 år och där behovet av hjälp och omsorg beror på åldersrelaterad funktionsnedsättning.

Ta kontakt med kommunens äldreomsorgschef för att få en ansökningsblankett eller skriv ut en här på sidan. Kom ihåg att ett C-läkarintyg krävs för att ansökan ska vara komplett och kan börja handläggas.

Då närståendestödet är en skattepliktig inkomst måste du lämna in ett skattekort snarast efter du fått besked om beviljat stöd.

För mer information se bilagan till höger på sidan.

Närståendevård under 65 år

Närståendevård för vårdbehövande under 65 år och för vårdbehövande som går under lagen om stöd för handikapp handläggs av Kommunernas socialtjänst (KST).

 

 

Heli Gåvefeldt

Äldreomsorgschef
Omsorgshemmet Annagården

Kommunernas socialtjänst k.f (KST)

mail: info@kst.ax 

Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 8.3.2023