Vad letar du efter?

Taxor- Social service

Måltidstaxa vid Annagården

För måltider uppbärs följande avgift år 2020:

  • lunch 7,40 €
  • middag 6,30 €
  • dagsersättning (alla mål) 12,00 €

För hemkörning av mat debiteras 2,00 €/gång såvida personen inte erlägger full hemserviceavgift.

Beställning av mat från Annagårdens kök skall göras två dagar före på tel. 018-50025.

Avgifter för tillfälligt boende på Annagården

Avgiften för tillfälligt boende i periodrum på omsorgshemmet Annagården är 20€ per dygn för hyra och hemserviceavgift de 14 första dagarna, därefter avgift enligt hyra och hemservicetaxa enligt prövning. Mat och andra servicebehov debiteras skilt.

Avgiften för en person som får korttidsvård i pensionärslägenhet är 14,50 euro per dygn.

Periodplatser och korttidsvård beviljas för max två veckor i taget. Därefter görs en ny bedömning. 

Hemservice

För fortgående och regelbunden hemservice uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicens kvalitet och omfattning samt enligt klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Med regelbunden hemservice avses service som erhålles minst 1 gång/vecka.

För att uppnå en inkomsttrygghet hos klienter som nyttjar hemservice skall minst 23 % av bruttoinkomsten finnas kvar efter att hemservice, stödtjänst (till exempel måltider) och nettohyra (boende med avdrag för eventuellt bostadsbidrag) har erlagts.

Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de bruttomånadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocent anger.

Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:

 Antal personer  Inkomstgräns euro/månad  Betalningsprocent
 1  573 €  45 %
 2  1.057 €  29 %
 3  1.657 €  25 %
 4  2.050 €  22 %
 5  2.481 €  20 %
 6  2.849 €  18 %

 

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpåföljande person.

Maximimånadsavgift: alla hushåll som erhåller hemhjälp dygnet runt (det vill säga även nattetid).

Nedsatt månadsavgift finns i 3 kategorier:

  • Personer som erhåller hemservice fler än sju gånger/vecka, erlägger 78 % av maximimånadsavgiften
  • Personer som erhåller hemservice 3-7 gånger/vecka, erlägger 53 % av maximimånadsavgiften
  • Personer som erhåller hemservice 1-2 gånger/vecka, erlägger 35 % av maximimånadsavgiften

Minimiavgiften för regelbunden hemservice är 20 euro/månad.

Tillfällig hemservice (avgift per besök)

Alla klienter som har hemhjälp mindre än 1 gång/vecka erlägger en avgift om 8,00 €/besök för besök på upp till en timme. Om besöket tar längre tid än en timme erläggs 5,00 € för varje därpå följande timme.

Avlastning närståendevård

För klienter som erhåller närståendevård och vars vårdare utnyttjar sin lagstadgade ledighet, max 5 dygn, debiteras högst 11,40€ för vård och omsorg/dygn. Debiteras enbart avgift för måltider.  

Dagvård

Avgiften för en person som får dagvård på omsorgshemmet Annagården är 10€ per dag, inkl. rum, omsorg, aktiviteter, bad och bastu.

Tillsynsavgift

Fast avgift 1,00 €/gång. Tillämpas om klienten inte har annan hemservice.

Hjälp med stödstrumpor

Morgon och/eller kväll 7€/dag eller 30€/månad.

Trygghetslarm

Äldreomsorgsledaren beviljar trygghetstelefon efter behovsbedömning. Kommunen bekostar installationen. Klienten betalar enligt GSM abonnemang och klocka ca 30€/månad (2019).

Trygghetsringning

Av klienter som önskar ha trygghetsringningsservice uppbärs 1€/tillfälle. Servicen innebär samtal antingen till klient eller från klient. 

Besök trygghetslarm

Enligt avgift för tillfällig hemservice. 8€/besök för besök på upp till en timme. Om besöket tar längre tid än en timme erläggs 5€ för varje därpå följande timme. 

Klädvårdsservice

Tvätt och strykning av kläder per maskin: 5,00 €.

Servicen ingår i hemserviceavgiften för dem som erlägger full avgift.

Badningsservice

Bad eller bastu jämte transport (färdtjänst) per gång 5 €

Städservice

Städning av bostad eller därtill anslutna gemensamma utrymmen ("storstädning") per timme självkostnadspris.

Telefonservice

För samtal som personalen ringer, per samtal 0,20 €

Färdtjänst

Behörig att nyttja färdtjänst är

  • person som har fysisk skada eller långvarig sjukdom som innebär att man inte kan anlita kollekivt trafikmedel utan oskäligt stora svårigheter
  • person med syn-, hörsel-, tal- eller psykisk skada som medför att man inte kan orientera sig eller gestalta sin omgivning

Färdtjänst beviljas av socialnämnden utifrån läkarutlåtande.

Avgift

För färdtjänst erlägger personen med en bruttoinkomst som understiger 1300€ per månad (för gifta/sambo 1900€/månad) minst 4€ per enkelresa eller 15% av resekostnaderna inom Föglö. För personersom har en bruttoinkomst över 1300/1900€ är självriskandelen 5€ per enkelresa eller 30% av resekostnaderna inom Föglö. 

För resor utanför kommunen betalar resenären minst 4€/5€ -20/30% av resekostnaden per enkelresa.

Färdtjänst beviljas för maximalt 8 enkelresor/månad inom Föglö samt 2 enkelresor/månad utanför Föglö men inom Åland. Socialnämnden kan dock på anhållan, efter prövning, av särskilda skäl bevilja utökad färdtjänst utöver ovanstående.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen berättigar till minst 18 enkelresor/månad inom Åland. Självrisken är beroende av kollektivtrafikens avgifter och kan ändras när taxan för kollektivtrafiken ändras.

Lis Karlsson

Socialsekreterare
Kommunkansliet

Omsorgshemmet Annagården

Omsorgshemmet Annagården
Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 16.7.2020